Zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień. Firmy mogą od dziś składać wnioski

Od dziś firmy objęte zapisami tarczy antykryzysowej 9.0 mogą składać wniosku o zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień oraz o nowe świadczenie postojowe. Z kolei pod koniec kwietnia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o 5 tys. zł dotacji oraz dopłaty do wynagrodzeń wypłacane przez urzędy pracy.

Wsparcie przysługuje firmom o prowadzącym działalność o wybranych kodach PKD.  O mogą wnioskować właściciele firm, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą  przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Dla kogo zwolnienie z ZUS

Przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień lub sam kwiecień a wnioski w tej sprawie mogą składać od wtorku, 4 maja – online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu, o co najmniej 40 proc.

Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r. Nowością jest tu, więc możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii.

Żeby otrzymać zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS do końca czerwca. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień. Przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki za te miesiące, będą mogli uzyskać ich zwrot.

Kolejne świadczenie postojowe dla firm

Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń (tj. z 19 grudnia 2020 r. i 26 lutego 2021 r.). Wniosek wyłącznie online o postojowe można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

W całym kraju na konta przedsiębiorców i osób z umowami cywilnoprawnymi popłynęło 5 429 981 399 zł. Kwota umorzeń w całym kraju przekroczyła 13 mld zł.

Pomoc dla firm udzielana przez urzędy pracy zawiera kilka instrumentów wsparcia. Osoby prowadzące własny biznes mogą wnioskować o dotację w kwocie 5 tys. zł czy dopłatę do wynagrodzeń pracowników. Z kolei w ZUS przedsiębiorca będzie mógł oprócz ulgi w składkach otrzymać świadczenie postojowe. Według nowelizacji rozporządzenia z dnia 16 kwietnia warunków ubiegania się o pomoc w ramach kwietniowej tarczy antykryzysowej jest kilka.

Tarcza 9.0 dla firm w praktyce

Aby uzyskać wsparcie firma musi prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. Ocena w zakresie przynależności do danej branży, uznanej za szczególnie poszkodowaną wskutek pandemii COVID-19, będzie dokonywana w odniesieniu do relatywnie nieodległej przeszłości i – tym samym – pomoc trafi do firm, które faktycznie w obecnym okresie prowadzą taki rodzaj działalności. Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać 40 proc. spadek przychodów. Mowa tutaj o przychodzie –z działalności gospodarczej uzyskanym – w zależności od instrumentu – w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

5 tys. zł dotacji nawet pięciokrotnie

Oprócz zwolnienia z ZUS i świadczenia postojowego, o które wnioskować można od dziś ,przedsiębiorcom objętym pomocą przysługują także środki wypłacane przez urzędy pracy. Nabór wniosków rozpoczął się 26 kwietnia i potrwa do 30 czerwca roku 2021. Jednym z instrumentów pomocowych przyznawanych przez urzędy pracy jest 5 tys. zł dotacji. Dotacja może być przyznana pojedynczej firmie więcej niż jeden raz. Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Dla przykładu firmy działające pod kodem 47.41 Z, a więc Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach mogą liczyć tylko na jednorazową dotację w kwocie 5 tys. zł. Z kolei biznesy, których wiodącym PKD jest 56.21.Z, a więc Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) mogą wnioskować aż o pięć razy o dotację. Ten instrument wsparcia w ramach tarczy 9.0 przeznaczony jest dla jednoosobowych firm, które:

– prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 marca 2021 r.
– prowadziły działalność w wiodącym kodem PKD z listy przedstawionej w nowelizacji rozporządzenia
– zanotowały spadek przychodów o co najmniej 40 proc. przy czym spadek liczony może być w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego. Istnieje też możliwość porównania z wrześniem roku 2020. Wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r

Z najnowszych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że w ostatnim naborze 5 tys. zł wypłacono 109 560 podmiotom, z tego po raz pierwszy wsparcie uzyskało 87 307 dotacji. Drugi raz po wsparcie sięgnęło 22 206 jednoosobowych firm. Są także właściciele biznesów, którzy uzyskali przelew 5 tys. zł na konto po raz trzeci. Takich firm było w ramach ostatniej tarczy 47.

Lista kodów PKD uprawniających do ubiegania się o dotację:

47.41 Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42 Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43 Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51 Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52 Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53 Z – Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54 Z – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59 Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64 Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65 Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75 Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77 Z – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
77.29 Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.39 Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
96.02 Z – Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
96.09 Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
91.02.Z – Działalność muzeów
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
51.10 Z – Transport lotniczy pasażerski
52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z – Działalność fotograficzna
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.12.Z – Działalność organizatorów turystycznych
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A – Nauka języków obcych
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z – Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – Działalność paramedyczna
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Dopłaty do pensji zatrudnionych pracowników

Drugim instrumentem wsparcia przyznawanym przez urzędy pracy jest pomoc dla firm zatrudniających pracowników. Właściciele tych przedsiębiorstw mogą także ubiegać się o w urzędzie pracy o dofinansowanie do płac dla swoich pracowników. Pomoc polega na przyznawaniu dopłaty w kwocie 2 tys. zł do wynagrodzenia pojedynczego członka załogi. Świadczenie wypłacane jest z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsca pracy. Dofinansowanie przysługuje po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i obejmuje okres 3 miesięcy. Wsparcie dostępne jest zarówno na pracowników zatrudnionych na umowę pracę, jak i pracujących na podstawie umowy zlecenia, od której opłacane są składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o dofinansowanie płac pracowników można składać do 30 czerwca tego roku.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/zwolnienie-ze-skladek-zus-marzec-kwiecien-firmy-moga-dzis-skladac-wnioski-104100