Zmiany w ochronie danych osobowych

Zmiany w ochronie danych osobowych

 

Od 25 maja 2018 r. nastąpi rewolucja w zasadach ochrony danych osobowych gromadzonych przez pracodawców, za sprawą wchodzącego w życie tzw. RODO (rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Oprócz tego rozporządzenia zmieniona zostanie ustawa o ochronie danych osobowych i uchwalone zostaną przepisy ją wprowadzające.

W wyniku tych zmian pojawią się trzy zupełnie nowe obszary, których obecne regulacje nie przewidują:

  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych z wszystkich nośników, jeżeli nie ma już podstaw do ich przechowywania,
  • prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora
  • obowiązek poinformowania o wszystkich naruszeniach organu nadzorczego.

Pracodawcy będą musieli skorygować dotychczasowe procedury pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, a także wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia. Zamiast administratora danych osobowych (ABI) będą mieli obowiązek wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych (IOD). Nie będą już rejestrować zbiorów danych, ale za to będą prowadzić wewnętrzne rejestry czynności przetwarzania danych. Ponadto zostały na nich nałożone nowe obowiązki raportowania wycieków danych.

Każdy pracodawca, która nie zastosuje się do nowych wytycznych, będzie musiał liczyć się z karami finansowymi. Ich poziom zależy od rodzaju naruszenia i może wynieść maksymalnie:

  • 10 mln euro, a dla przedsiębiorstw – 2% całkowitego rocznego światowego obrotu za poprzedni rok obrotowy, lub
  • 20 mln euro, a dla przedsiębiorstw – 4% całkowitego rocznego światowego obrotu za poprzedni rok obrotowy.

 

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/386083,Zmiany-w-ochronie-danych-osobowych.html#