Więcej ulg dla przedsiębiorców. Zmiany w przepisach podatkowych 2019

Więcej ulg dla przedsiębiorców. Zmiany w przepisach podatkowych 2019

Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Ta nowelizacja oznacza więcej “małych podatników”, częstsze wydatki do rozliczenia w kosztach podatkowych, mniej formularzy oraz brak umotywowanych wniosków o zwrot VAT w przyspieszonym terminie – te oraz wiele innych zmian w prawie podatkowych. Czy będzie prościej i przejrzyściej?

Głównym celem ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym jest wprowadzenie zmian w prawie ułatwiających i upraszczających prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Jak wskazano w uzasadnieniu, ustawa stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP. W związku z tym ustawa zakłada wprowadzenie regulacji skierowanych na redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców i rozszerzenie już obowiązujących uprawnień na szerszą kategorię podmiotów. Ustawa zawiera również zmiany mające na celu doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz wprowadza zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców, jak również narzędzia minimalizujące ryzyko związane z obciążeniami podatkowymi.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym nowelizuje 34 ustawy.

Ustawa w zakresie prawa podatkowego wprowadza zmiany m.in.:

 1. polegające na ujednoliceniu wzorów formularzy w zakresie podatków lokalnych (rolnego, od nieruchomości i leśnego);
 2. w przepisach o podatkach dochodowych:
  1. polegające na likwidacji obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty;
  2. podwyższające z 1,2 mln do 2 mln euro próg przychodów uprawniający do uzyskania statusu „małego podatnika”;
  3. umożliwiające zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą.

W zakresie ustawy o rachunkowości ustawa wprowadza zmiany m.in.:

 1. uznające za jednostki mikro osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy;
 2. zwiększające ilość jednostek, które będą mogły korzystać z uproszczeń dla małych jednostek poprzez podniesienie progów dla tej kategorii jednostek z 17 mln zł na 25,5 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln zł na 51 mln zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów;
 3. zwiększające progi uprawniające jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej w zakresie m.in.:
  1. klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony,
  2. stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu,
 4. w zakresie skrócenia okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z trwałego przechowywania do okresu 5 lat.

W zakresie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawa wprowadza zmiany m.in:

 1. znoszące obowiązek prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,
 2. wydłużające czasu na dokonanie powiadomienia o wyborze formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

W zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wprowadza zmianę  umożliwiającą podatnikom podatku od czynności cywilnoprawnych złożenie zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze, które zostały zawarte przez podatnika w okresie miesiąca.

W zakresie ustawy o podatku od towarów i usług ustawa:

 1. wyłącza obowiązek składania wraz z deklaracją, umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie,
 2. skraca termin ze 150 dni na 90 dni, który umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę za złe długi”.

W zakresie prawa gospodarczego ustawa wprowadza zmiany:

 1. w ustawie – Kodeks cywilny, w zakresie zasad potwierdzania umów zawartych przez osobę działającą jako organ osoby prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu;
 2. w ustawie – Kodeks spółek handlowych m.in. :
  1. wskazujące komu i w jaki sposób członkowie zarządu spółki kapitałowej powinni składać oświadczenie o swojej rezygnacji, w przypadku gdy są jedynymi bądź ostatnimi członkami zarządu,
  2. doprecyzowuje: zasady reprezentacji spółki w likwidacji, pojęcie „dzień dywidendy”, zasady zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji, zasady dotyczące następstwa procesowego przy podziale spółki kapitałowej oraz kwestie odpowiedzialności spółki dzielonej za jej zobowiązania po wydzieleniu, składanie pełnomocnictw na posiedzeniach organów właścicielskich spółek,
 3. w ustawie o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, w zakresie:
  1. zniesienia obowiązku obligatoryjnego dołączania do wniosku o udzielenie pozwolenia tłumaczenia dokumentów,
  2. wyłączenia obowiązku (wynikającego z KPA) przedkładania przez przedsiębiorców do każdego wniosku dokumentu pełnomocnictwa;
 4. w ustawie – Kodeks pracy, w zakresie:
  1. zwiększenia możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifikowanego do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, z obecnego limitu 20 pracowników, 
   Kto nie będzie musiał zatrudniać już specjalisty od BHP?
  2. ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia;
   Które firmy nie będą musiały przeprowadzać okresowych szkoleń BHP?
 5. w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie chorobymacierzyństwa, w zakresie m.in. przyznania ZUS możliwości zawiadamiania ubezpieczonych o kontroli czasowej niezdolności do pracy nie tylko za pośrednictwem operatora pocztowego, ale również przez pracowników ZUS lub inne wyznaczone osoby oraz telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 6. w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w zakresie który umożliwi odbiór przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego) mobilnych gastronomii w innym mieście powiatowym niż jest zarejestrowany przedsiębiorca;
 7. w ustawie – Prawie o ruchu drogowym, w zakresie modyfikacji definicji pojęcia „motocykl”,  która umożliwi  m.in. rejestrację motocykli z napędem elektrycznym;
 8. w ustawie – Prawo przewozowe, ustawie o kierujących pojazdami, ustawie o broni i amunicji, ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o ochronie przyrody oraz ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie zniesienia obowiązku stosowania pieczęci imiennej lub pieczęci firmowej jako wymogu formalnego dokumentów, których „wytwórcami” są przedsiębiorcy.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. za wyjątkiem zmian w:

 1. ustawie – Kodeks cywilny, ustawie – Kodeks spółek handlowych oraz przepisu przejściowego dotyczącego zmian w Kodeksie cywilnym –  które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
 2. ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawie o podatku leśnym oraz przepisu przejściowego dotyczącego zmiana w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych – które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.;
 3. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie pojęcia „mały podatnik” – które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/wiecej-ulg-dla-przedsiebiorcow-zmiany-w-przepisach-podatkowych-2019-942146