Urzędy pracy rozdają dotacje na założenie działalności gospodarczej. Nawet 33 tys. zł dla młodych

Są dotacje na rozpoczęcie działalności przez osoby młode. Środki przyznawane są w całej Polsce w ramach programu PO WER. Terminy naborów wniosków ustalane są indywidualnie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Inicjatywa skierowana jest do osób pozostających bez pracy i będących w wieku do 30 lat. Pozyskane środki można przeznaczyć na zamianę bezrobocia na samozatrudnienie. Dotacja jest jednorazowa i bezzwrotna, a wnioski osoby zainteresowane składają w lokalnych POP-ach.

Nawet 33 tys. zł na założenie własnej firmy

Jednym z urzędów pracy, który właśnie prowadzi nabór wniosków jest placówka w Goleniowie. Maksymalna kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 33 tys. zł. Urząd zachęca do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim (V)” współfinansowanym z EFS w ramach PO WER Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, będą mogły przystąpić osoby bezrobotne do 30 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – zgodnie z definicją PO WER 2014 – 2020) oraz spełniają jeden z dodatkowych warunków: są osobami długotrwale bezrobotnymi, są osobami niepełnosprawnymi, są osobami niskowykwalifikowanymi, są kobietami.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą być wyłącznie:

– osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie posiadające stałe zameldowanie na terenie powiatu goleniowskiego, lub czasowe powyżej 6 miesięcy, które zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie powiatu goleniowskiego.

Uczestnicy projektu, których wnioski zostaną ocenione pozytywnie odbędą szkolenie w zakresie „ABC – Przedsiębiorczości” organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie.

 

Osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej zapraszamy do udziału w naszym projekcie.
Złożenie wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej jest możliwe:
W postaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów, Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowogardzie, Plac Wolności 9, 72-200 Nowogard.

Osobiście w Urzędzie poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka podawcza umieszczona przed wejściem do urzędu w godzinach od 7:00 –15:00).
Druk wniosku z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.goleniow. praca.gov.pl

Źródło: www.mambiznes.pl