Urzędy pracy mają pieniądze dla firm. Nawet 16 tys. zł na szkolenie pracownika

W całej Polsce właściciele firm zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę mogą pozyskać dofinansowania na szkolenie załogi za środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przyjmowaniem i weryfikacją wniosków zajmują się powiatowe urzędy pracy i to tam powinien zapukać przedsiębiorca zainteresowany wsparciem.

Inicjatywa skierowana jest do przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości. O środki mogą się ubiegać zarówno mikrofirmy, jak i przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób. Dofinansowanie może sięgać 100 proc. poniesionych kosztów. Harmonogram naborów to indywidualna kwestia każdego urzędu pracy. Nie ma jednolitego terminarza przyjmowania wniosków.

16 tys. zł dofinansowania na jednego pracownika

Program wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. W tym celu na realizację programu Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przygotowało pulę 260 mln zł i wciąż spora część tych środków czeka na przedsiębiorców. Celem inicjatywy jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Maksymalna kwota dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie i podnoszenie kwalifikacji jednego pracownika nie może wynieść więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. To oznacza, że na jedną osobą zatrudnioną właściciel firmy może pozyskać 16 tys. zł. Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości: 100% tych kosztów w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz 80% tych kosztów w przypadku pozostałych przedsiębiorstw.

Jakie wydatki można sfinansować?

Przyjmowaniem i weryfikacją wniosków od firm zajmują się powiatowe urzędy pracy. Placówki prowadzą nabory według indywidualnych harmonogramów. Realizatorem szkoleń powinna być jednostka posiadająca m.in. certyfikat jakości świadczonych usług.

Na co można pozyskać dofinansowanie w ramach KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy obejmuje kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
– określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się
– sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
– kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
– egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji
lub uprawnień zawodowych,
– badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po
ukończonym kształceniu,
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2021 roku środki rezerwy KFS, zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Radę Rynku Pracy, będą
przeznaczone na:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status
przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez
MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności
Zawodowej;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co
najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie
przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji
Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/urzedy-pracy-maja-pieniadze-dla-firm-nawet-16-tys-zl-szkolenie-pracownika-105419