Ulga na start dla przedsiębiorców – kto może z niej skorzystać?

Ulga na start dla przedsiębiorców – kto może z niej skorzystać?

 

Już 30 kwietnia wejdą w życie przepisy dotyczące możliwości skorzystania z ulgi przy zakładaniu działalności gospodarczej po raz pierwszy. Ulga na start wprowadza zmiany dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla nowych przedsiębiorców. Czy każdy nowy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia?

Czym jest ulga na start?

Ulga na start jest jednym z wielu rozwiązań wchodzących w skład pakietu Konstytucji biznesu, który to ma znacznie ułatwić młodym przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Ulga na start polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Dla kogo ulga na start?

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi na start wówczas, gdy spełnia następujące warunki (art. 18 ustawy Prawa przedsiębiorców):

  • jest osobą fizyczną,
  • podejmuje pierwszy raz działalność gospodarczą albo podejmuje ją ponownie, jednak z zastrzeżeniem, że minęło już co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub też zakończenia działalności gospodarczej,
  • prowadzona przez niego działalność nie będzie mogła być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej osoba ta świadczyła pracę w ramach stosunku pracy lub też spółdzielczego stosunku pracy.

Ulga na start jest uprawnieniem i nie jest obowiązkowa, a więc to od przedsiębiorcy zależy, czy z niej skorzysta. Jeśli prowadzący działalność zrezygnuje z ulgi na start, to uprawnienie to nie przepada. Będzie mógł z niego skorzystać ponownie, jednak dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia działalności lub też jej zawieszenia.

Ważne!

Do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie „ulgi na start” przedsiębiorca musi zgłosić się na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40.

6 miesięcy – jak ustalać?

Zwolnienie z opłacania składek społecznych, czyli ulga na start może trwać 6 miesięcy. Co ważne, z opłacania składek społecznych będzie zwolniony tylko sam przedsiębiorca, natomiast osoby przez niego zatrudnione w ramach umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz osoby współpracujące nie będą zwolnione z opłacania składek społecznych.  

Jeśli przedsiębiorca rozpocznie działalność pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, to miesiąc ten powinien być potraktowany jako pierwszy miesiąc ulgi, kiedy natomiast rozpocznie prowadzenie działalności w trakcie miesiąca, to bieżącego miesiąca nie powinien wliczać do 6 miesięcznego okresu trwania ulgi.

Przykład 1.

Pani Anna założy działalność 1 lipca 2018 roku i skorzysta z ulgi na start. Przez 6 miesięcy nie będzie opłacała składek społecznych, a w jej przypadku ulga na start zakończy się 31 grudnia 2018 r.

Przykład 2.

Pan Henryk założy działalność 14 maja 2018 roku. Kwalifikuje się do objęcia go ulgą na start. 6 miesięcy, za które pan Henryk nie będzie musiał płacić składek społecznych, minie 30 listopada 2018 r.

Co ciekawe, kiedy przedsiębiorca zawiesi wykonywanie działalności w trakcie trwania okresu ulgi na start, to okres ten nie przerwie biegu 6 miesięcy. Oznacza to, że kiedy przedsiębiorca wznowi działalność, będzie mógł kontynuować korzystanie z ulgi na start, jeśli przed zawieszeniem działalności nie wykorzystał pełnych 6 miesięcy ulgi.

Ulga na start a ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na korzystanie z ulgi na start, będzie zobowiązany do opłacania tylko składki zdrowotnej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru (w 2018 r. najniższa składka wynosi 319,94 zł). Osoba korzystająca z ulgi na start będzie opłacała składkę zdrowotną co miesiąc w pełnej wysokości, niezależnie od tego, kiedy rozpoczęła korzystanie z ulgi, ponieważ składka zdrowotna jest niepodzielna.

Przykład 3.

Pani Krystyna rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej 4 czerwca 2018 r. i będzie korzystać z ulgi na start. Zarówno za czerwiec, jak i kolejne miesiące 2018 r. będzie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie nie niższej niż 319,94 zł. Nie ma znaczenia, że działalność rozpoczęła w trakcie miesiąca.

Uwaga!

W okresie ulgi na start ubezpieczenie zdrowotne będzie dla przedsiębiorcy obowiązkowe. Ponadto przedsiębiorca będzie mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny.

Ulga na start co dalej?

Po upływie 6 miesięcy ulgi na start przedsiębiorca będzie mógł przez kolejne 24 miesiące opłacać składki preferencyjne. Są one obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2018 r. wynosi 630,00 zł. Wyliczenie 24 miesięcy po upływie 6 miesięcy ulgi będzie zależne od trybu zakończenia okresu ulgi:

  • jeśli przedsiębiorca rezygnuje z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy, to okres 24 miesięcy będzie liczony od dnia wskazanego na wniosku dotyczącego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych,
  • jeśli przedsiębiorca wykorzysta pełny okres 6 miesięcznej ulgi, wówczas tryb 24-miesięcznej preferencji rozpocznie się od następnego dnia po zakończonym okresie korzystania z ulgi.  

Ważne!

Po 6 miesiącach ulgi na start – albo wcześniej, jeśli przedsiębiorca z niej zrezygnuje – będzie on musiał wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40.

Ulga na start może znacznie ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, bowiem to spora oszczędność. Przedsiębiorca w każdej chwili może też zrezygnować z ulgi i zacząć opłacać składki społeczne. Należy także podkreślić, że w trakcie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z opieki medycznej w ramach NFZ, ponieważ będzie opłacać składkę zdrowotną. Jednak w przypadku choroby, przedsiębiorca nie będzie mógł otrzymać zasiłku chorobowego, bowiem w okresie ulgi nie będzie opłacał składek społecznych w tym składki chorobowej.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-na-start-dla-przedsiebiorcow-kto-moze-z-niej-skorzystac