Średnio 22 tys. zł dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Bezrobotni składają wnioski

Jednym ze sposobów pozyskania pieniędzy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej są dotacje z urzędu pracy. W tym roku dzięki tej formie wsparcia aktywizacji osób przedsiębiorczych swoją przygodę z biznesem rozpoczęło już ponad 3 tys. młodych przedsiębiorców.

W ramach dotacji z powiatowych urzędów pracy osoba zarejestrowana jako bezrobotna może maksymalnie pozyskać nawet 30 tys. zł. Średnia kwota wsparcia jest jednak niższa ponieważ placówki dostępną pulę chcą zazwyczaj rozdzielić między większą liczbą zainteresowanych. Zwłaszcza, że z roku na rok maleje pula środków przeznaczonych na dotacje dla bezrobotnych.

Bezrobotni założyli 3,5 tys. firm w roku 2021

Z informacji, do których portal MamBiznes.pl dotarł w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że do końca marca dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2021 r. pozyskało 3511 osób bezrobotnych. Ze środków Funduszu Pracy na konta młodych przedsiębiorców trafiła w sumie kwota 77,6 mln zł. To oznacza, że średnio bezrobotny, który założył własną firmę otrzymał na ten cel kwotę 22 tys. zł bezzwrotnego wsparcia.

Z danych dotyczących wysokości środków Funduszu Pracy wydatkowanych na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej wg. Sprawozdania MRPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wynika, że w ubiegłym roku dotację z urzędu pracy na założenie firmy otrzymało z urzędu pracy dokładnie 29 557 osób bezrobotnych. W sumie do nowych firm popłynęła kwota 622 mln zł – dowiedział się portal MamBiznes.pl. otrzymało środki FP na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę 622 070,1 tys. zł. Mimo iż maksymalna kwota, o którą mogli się ubiegać bezrobotni wynosiła w ubiegłym roku 31 191,98 zł to średnie wsparcie było niższe i wynosiło 21 tys. zł. Wynika to ze swobody jaką urzędy pracy mają w konstruowaniu lokalnych programów. Wiele placówek zmniejszyło kwotę maksymalnego wsparcia, aby z dostępnej puli skorzystać mogła większa liczba bezrobotnych.

Z roku na rok mniej dotacji na działalność gospodarczą

Mimo iż dotacje z urzędu pracy cieszą się sporym zainteresowaniem, a w ciągu ostatnich 10 lat bezrobotni założyli ze środków Funduszu Pracy 470 tys. firm to z roku na rok maleje pula przyznawanych dotacji. To z kolei powoduje, że spada także liczba zakładanych firm przez osoby pozostające bez pracy. Liczba firm założonych przez bezrobotnych jest mniejsza niż to miało miejsce w roku 2019. Wpływ na to miały dwa główne czynniki. Po pierwsze kwoty wsparcia z powiatowych urzędów pracy maleją oraz liczba zakładanych z tego programu firm systematycznie od kilku lat. Wystarczy tylko wspomnieć, że w 2010 roku na tą formę aktywizacji bezrobotnych przeznaczono łącznie 1,3 mld zł, za które założono 77 tys. nowych firm. 5 lat później suma dotacji sięgnęła 900 mln zł, a liczba założonych firm przez bezrobotnych wyniosła 46,7 tys. Z kolei w roku 2019 liczba udzielonych bezzwrotnych dotacji osobom bezrobotnym na realizację własnego pomysłu na biznes wyniosła 32 240 na łączną kwotę 660 mln zł.

Dotację, którą otrzymuje bezrobotny można przeznaczyć na wydatki wskazane we wniosku o dotację i które związane są z rozpoczynaną działalnością. Do takich wydatków można np. zaliczyć zakup niezbędnej maszyny, laptopa, drukarki, sprzętu informatycznego czy usługi stworzenia strony internetowej. Ważną informacją jest to, że dotacja ma charakter bezzwrotny pod warunkiem prowadzenia działalności przez co najmniej 12 miesięcy.

O dotację z PUP można się starać pod warunkiem, że:

– ubiegający się o dotację przez ostatnie 12 miesięcy nie odmówił propozycji zatrudnienia czy też proponowanych form szkolenie realizowanych przez Urząd Pracy

– bezrobotny przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej

– starający się o dotację nie otrzymał wcześniej z urzędu pracy finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

– bezrobotny w okresie 24 miesięcy przed dniem ubiegania się dotację nie był skazany za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu

– ubiegający się o dotację nie złożył wniosku o dotację w innym urzędzie pracy

Aby ubiegać się o dotację bezrobotny musi wypełnić formularz, który jest biznesplanem całego przedsięwzięcia. Dokument należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy urząd pracy prowadzi nabory według swojego terminarzu. Informacji o harmonogramie naborów osoby zainteresowane muszą szukać na stronach powiatowych urzędów pracy danej miejscowości. Poniżej przykłady trwających naborów i spotkań informacyjnych.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/srednio-22-tys-zl-dotacji-z-urzedu-pracy-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-bezrobotni-skladaja-wnioski-104307