Sprawdź na co zdobyć dotację z RPO w 2018 roku

Sprawdź na co zdobyć dotację z RPO w 2018 roku

29 konkursów i prawie 1,2 mld zł do wzięcia – Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął właśnie harmonogram naborów wniosków na przyszły rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Najwięcej środków – po ok. 280 mln zł – to pula w konkursach, w których można zdobyć dotacje na rozwój ośrodków innowacji, infrastrukturę badawczą, bony na innowacje oraz rozwój kształcenia.

W przyszłorocznym harmonogramie naborów naszym priorytetem jest wsparcie szeroko rozumianej nauki. Na konkursy wspierające kształcenie zawodowe uczniów przeznaczyliśmy ponad 153 mln zł, a prawie 85 mln zł na rozwój infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych. Aż ćwierć miliarda złotych może trafić z kolei do przedsiębiorców m.in. na wdrażanie innowacji, rozwój oferty gospodarczej regionu czy bony na doradztwo. Będziemy też kontynuować szereg projektów proekologicznych – rozwój OZE i obniżenie niskiej emisji

– wylicza wicemarszałek Stanisław Sorys, który w zarządzie województwa odpowiada m.in. za wdrażanie RPO.

Po pierwsze nauka

Najwięcej środków do podziału jest w konkursach wspierających różne obszary nauki. W tym zakresie najwięcej, bo aż 153 mln zł przeznaczono na kształcenie zawodowe uczniów, a kolejne 45 mln zł – dorosłych. Te konkursy ruszą w pierwszej połowie przyszłego roku. Natomiast na październik przewidziano nabór wniosków na rozwój infrastruktury badawczej sektora nauki, na który w przyszłorocznej puli zaplanowano prawie 85 mln zł.

Wsparcie unijne przeznaczono też na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i dostosowanie istniejących placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W konkursie, który zaplanowano na listopad 2018 roku przeznaczono ponad 37 mln zł.

Miliony dla przedsiębiorców

Małopolscy przedsiębiorcy po raz kolejny będą mogli liczyć na dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R, wynalazków czy wzorów użytkowych. W tym przypadku warto być czujnym, bo pierwsze nabory ruszą już w lutym przyszłego roku. A jest o co się starać, bo w sumie do podziału jest prawie 170 mln zł. To jednak nie wszystko. Nadal można będzie ubiegać się o wsparcie w postaci cieszących się dotychczas dużą popularnością bonów na innowacje (rozpoczęcie naboru w kwietniu), a także bonów na specjalistyczne doradztwo. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli podjąć starania o dotację na opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju swojej firmy na arenie międzynarodowej.

O dofinansowanie będą mogły starać się instytucje otoczenia biznesu, na które czeka w 2018r. ponad 33 mln zł. 

W zdrowym ciele, zdrowy duch

W trosce o zdrowie Małopolan w 2018 r. planowane jest dofinansowanie wdrażania zarówno krajowych, jak i regionalnych programów zdrowotnych (dot. m.in. profilaktyki nowotworowej) oraz programów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży. Planuje się przekazać na to ponad 24 mln zł.

Nadal wspierane będą też inwestycje przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Już w lutym można będzie starać się o dotację na rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (pula środków to ponad 63,3 mln zł). W maju ruszy konkurs, w którym do podziału jest 80 mln zł m.in. na termomodernizację przedsiębiorstw czy instalację OZE, a we wrześniu przewidziano nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (na biomasę i paliwa gazowe) oraz rozwój sieci ciepłowniczych.

W 2018 r. środki z regionalnego programu operacyjnego popłyną także na rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach (nabór w lipcu z pulą środków ponad 4,3 mln zł) oraz wsparcie miejscowości uzdrowiskowych (nabór w marcu z pulą środków ponad 11,2 mln zł).

Środki z funduszy unijnych zostaną przeznaczone także na działania prowadzące do wzmocnienia regionalnego rynku pracy, poprzez m.in.: wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr sektora małopolskich przedsiębiorstw (MŚP). Pod koniec roku przewidziany jest również nabór dla projektów zakładających wsparcie ekonomii społecznej, w tym animacji lokalnej.

Szczegółowy harmonogram naborów w 2018 roku

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/sprawdz-na-co-zdobyc-dotacje-z-rpo-w-2018-roku