Skorzystaj z bonów na innowacje

Skorzystaj z bonów na innowacje

Małopolscy przedsiębiorcy już po raz piaty będą mieli okazję sięgnąć po unijne wsparcie na badania i rozwój nowoczesnych technologii. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego, od 31 marca 2019 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa do 30 czerwca 2019 r. będą miały czas na złożenie przemyślanego, dobrego, innowacyjnego pomysłu czy inwestycji. Nabór wniosków prowadzony będzie w rundach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Konkurs ma charakter otwarty, a rozstrzygnięcia konkursu dokonywane będą po zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach poszczególnych rund. Do dyspozycji przedsiębiorców, na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych, które posłużą do przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług przeznaczono ponad 16,4 mln zł.

Co nowego w bonach?

Beneficjenci mogą ubiegać się o mały bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 zł lub o duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych została zwiększona ze 100 000 zł do 200 000 zł.

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie województwa małopolskiego mają możliwość uzyskać dofinansowanie projektu w wysokości maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych, bez względu na to czy wnioskodawca uzyskał już wsparcie w ramach bonów na innowacje w poprzednich naborach.

Usługi w bonach

W ramach małego i dużego bonu na innowacje można zakupić usługi badawczo-rozwojowe w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, a także w zakresie wzornictwa.

W ramach małego bonu na innowację – zawsze, a w ramach dużego bonu na innowację – pod pewnymi warunkami, można zakupić także usługi proinnowacyjne. Przedsiębiorca, jeżeli chce zakupić takie usługi w ramach dużego bonu na innowację, musi pamiętać, że mogą być one zrealizowane wyłącznie jako część szerszego projektu, obejmującego także badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, bądź usługi w zakresie wzornictwa.

Przedsiębiorca wybiera wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych. Do podmiotów takich należą: jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centra transferu technologii, spółki celowe oraz instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, kancelarie patentowe.

Usługi wspierane w ramach Bonów na innowacje mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

Informacje o naborze

Nabór wniosków ogłaszany jest za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Zachęcamy do śledzenia strony, na której znajdują się szczegółowe informacje o konkursie.

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/miliony-na-bony