Są dotacje unijne dla firm na szkolenie pracowników. Wystartował nabór wniosków

Od 8,3 tys. do nawet 36 tys. zł wkładu własnego muszą zapewnić przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na szkolenie pracownika z funduszy europejskich. Wystartował nabór wniosków w programie Akademia Menadżera Innowacji. Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem mają czas na złożenie dokumentacji do 21 maja.

Inicjatywa skierowana jest zarówno do właścicieli mikrofirm, jak i średnich firm zatrudniających większą liczbę pracowników, którzy chcą przeszkolić kadrę do wprowadzania innowacji w firmie.. Program dotyczy przedsiębiorców niezależnie od branży w jakiej prowadzą działalność.

Dotacje na szkolenia i doradztwo

Wymagane jest zapewnienie wkładu własnego, ale nie musi być on w formie pieniężnej.  Program składa się z równolegle prowadzonej części szkoleniowej i doradczej. Według zapowiedzi organizatorów wykładowcami, metodykami i warsztatowcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział od 2 do 5 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
W przypadku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w programie może wziąć udział od 3 do 5 pracowników.

W jego ramach przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych na projekt wspierający rozwój pracowników. Wsparcie ze środków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. dla dużych. Wydarzenia organizowane w ramach akademii będą realizowane w formie webinarów online, a pierwsze spotkanie uczestników będzie miało miejsce w czerwcu. Obecna edycja jest już trzecią, a w sumie planowanych jest przeprowadzenie ośmiu naborów. Łączna pula do rozdysponowania między przedsiębiorstwa wynosi 29,8 mln zł.

Fundusze europejskie na innowacje w firmie

Akademia Menadżera Innowacji to projekt szkoleniowo-doradczy. Celem jest przygotowanie właścicieli przedsiębiorstw oraz kadry zarządzającej do umiejętnego wprowadzania w firmach innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. Uczestnicy, którzy ukończą cały program przygotowują plan wdrożenia zmian w danej firmie.

Inicjatywa skierowana jest do małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. W pierwszej edycji programu wzięło udział kilkudziesięciu pracowników z 16 firm. W drugiej edycji było to już 86 osób z 26 firm. Nabór do trzeciej edycji AMI potrwa od 26 kwietnia br. do 21 maja br. Zakłada udział maksymalnie 180 osób – od 2 do 5 pracowników z jednej firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych, średnich i dużych firm co najmniej trzech pracowników. Pierwszy zjazd otwierający Akademię Menadżera Innowacji został zaplanowany na drugą połowę czerwca br.

Firmy mogą liczyć na cykl szkoleniowy i doradczy

III edycja AMI składa się z dwóch równoległych cykli: szkoleniowego oraz doradczego. Cykl szkoleniowy prowadzony będzie w formie 2-dniowych zjazdów w formie zdalnej w okresie ok. 8 miesięcy (łącznie: Zjazd Otwierający, 6 zjazdów tematycznych oraz zjazd podsumowujący z prezentacją Planów Wdrożenia Zmian w przedsiębiorstwach) oraz 1- dniowy Zjazd Zamykający). Równolegle do cyklu szkoleniowego cykl doradczy realizowany będzie zdalnie lub na terenie przedsiębiorstwa przez doradcę przydzielonego do każdego z przedsiębiorstw, które zostaną zrekrutowane do AMI. Czas trwania cyklu doradczego wynosi około 7 miesięcy.

Dofinansowanie wynosi do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP oraz do 50% dla dużych firm, co oznacza, że maksymalna wysokość wkładu prywatnego pieniężnego przedsiębiorstwa może wynieść:

  • ok. 8 300 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego min. 2 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
  • ok. 14 400 zł* netto dla małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
  • ok. 36 000 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%

Dodatkowo przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pokrycia kosztu VAT w wysokości:

  • ok. 3 750 zł* dla mikroprzedsiębiorcy
  • ok. 7 900 zł* dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

*Ostateczna kwota uzależniona jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Akademii Menadżera Innowacji i może ulec zmniejszeniu.

Ważne: Wkład prywatny pieniężny, może ulec zmniejszeniu w przypadku rozliczenia przez przedsiębiorstwo wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń.

NOWOŚĆ III edycji :

  • możliwość zmiany części wkładu prywatnego pieniężnego na wkład prywatny niepieniężny w postaci rozliczenia kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia za czas uczestnictwa w szkoleniu.

Kto nie może ubiegać się o dotację

Wsparcie nie może zostać udzielone przedsiębiorcy:
1) wykluczonemu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
2) wykluczonemu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) wykluczonemu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
4) wykluczonemu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358);
5) wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

6) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;

7) wykluczonemu z możliwości otrzymania takiego dofinansowania na podstawie art. 1 rozporządzenia nr 1407/2013;

8) który znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17  14 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu);

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/sa-dotacje-unijne-dla-firm-na-szkolenie-pracownikow-wystartowal-nabor-wnioskow-104084