Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG
STREFY PRZEDSIĘBIORCY „DESK”
PRZY UL. WAŁOWEJ 10
W TARNOWIE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w Strefie Przedsiębiorcy  “DESK”, mającej swą siedzibę przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie i funkcjonującej
  w ramach „Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości”, koordynowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa.
 2. Szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług zawarte są w niniejszym Regulaminie.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o;
  1. Strefie Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć profesjonalnie przygotowaną powierzchnię biurową, z udostępnionymi stanowiskami pracy, dostępem do sieci Internet oraz salą konferencyjną;
  2. Użytkowniku  – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną
   i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
  3. Miejscu pracy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyposażoną
   w oddzielne stanowiska pracy lub stanowiska pracy przy jednym stole;
  4. Sali konferencyjnej – należy przez to rozumieć salę wyposażoną w rzutnik multimedialny oraz ekran,  przeznaczoną maksymalnie dla 12 osób;
  5. Sali spotkań biznesowych – należy przez to rozumieć salę wyposażoną w stolik i krzesła, przeznaczoną maksymalnie dla 5 osób;
  6. Coworkingu – należy przez to rozumieć możliwość indywidualnej lub wspólnej pracy w jednym pomieszczeniu.
  7. Osobie zarządzającej Strefą Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć pracownika organizacji pożytku publicznego wyłonionej w konkursie ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Strefy Przedsiębiorcy DESK.

2 CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STREFY PRZEDSIĘBIORCY „DESK”

 1. Celem działania Strefy Przedsiębiorcy jest rozwój i wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez świadczenie:
 • usług coworkingowych;
 • bezpłatnego udostępnienia miejsca pracy, sali konferencyjnej oraz sali spotkań biznesowych;
 • umożliwienie nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń biznesowych.
 1. Usługi świadczone przez Strefę Przedsiębiorcy realizowane są w sposób bezstronny
  z zachowaniem należytej staranności.
 2. Świadczone usługi są ewidencjonowane na potrzeby statystyczne. Zbieranie
  i przechowywanie informacji nt. użytkowników korzystających ze Strefy Przedsiębiorcy odbywa się w formie papierowej, na specjalnie przygotowanych formularzach oraz w elektronicznej bazie użytkowników.
 3. Strefa Przedsiębiorcy nie może pełnić funkcji siedziby firmy. Użytkownik nie może rejestrować działalności gospodarczej pod adresem Strefy Przedsiębiorcy,
  tj. ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów.

3 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie ze Strefy Przedsiębiorcy możliwe jest jedynie po uprzednim dokonaniu rejestracji, która polega na prawidłowym wypełnieniu i podpisaniu formularza rejestracyjnego zawierającego dane firmy, które zostaną zweryfikowane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub KRS; okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (do wglądu); podpisania oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Korzystania z Usług Strefy Przedsiębiorcy „DESK” oraz wypełnienia oświadczenia dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza równoczesną akceptację treści Regulaminu.
 3. Użytkownik dokonuje rejestracji osobiście.
 4. Po zarejestrowaniu użytkownikowi zostaje nadany numer identyfikacyjny.
 5. Rejestracja jest jednorazowa i nie zobowiązuje użytkownika do wykupienia jakichkolwiek usług.
 6. Nadany numer identyfikacyjny przypisany jest do jednego Przedsiębiorstwa (Firmy)
  i może być wykorzystywany i udostępniony tylko i wyłącznie przez pracowników oraz osoby zarządzające Przedsiębiorstwem (Firmą).

4 DOSTĘP DO MIEJSCA PRACY

 1. Aby skorzystać z miejsca pracy użytkownik zobowiązany jest każdorazowo przedstawić nadany numer identyfikacyjny oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do miejsca pracy, jeżeli jest wolne lub nastąpiła uprzednia rezerwacja miejsca pracy, w danym dniu roboczym.
 3. Rezerwacja zostaje anulowana w przypadku 30 minutowego spóźnienia.
 4. Z miejsca pracy użytkownik w danym dniu roboczym może korzystać w czasie nie przekraczającym łącznie 4 godzin. W uzasadnionych przypadkach (tj. w momencie, gdy dane miejsce nie jest wykorzystywane przez kolejnego użytkownika) użytkownik w danym dniu roboczym może skorzystać ze Strefy, przez 8h.
 5. Rezerwacji można dokonać osobiście w Strefie Przedsiębiorcy, przy ul. Wałowej 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 14 639-08-75 lub poprzez kalendarz online zamieszczony na stronie www.desktarnow.pl .
 6. Dostęp do Strefy Przedsiębiorcy dotyczy zarejestrowanego użytkownika, jak
  i pracowników upoważnionych przez przedsiębiorcę.
 1. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Strefy Przedsiębiorcy „DESK”, podczas spotkań, szkoleń, warsztatów odpowiada wyłącznie Przedsiębiorca lub Pracownik, upoważniony przez Przedsiębiorcę do korzystania z pomieszczeń Strefy.
 2. Przedsiębiorca lub Pracownik, o których mowa w ust. 7 wypełniają każdorazowo oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 2 do Niniejszego Regulaminu, zawierające imienną listę osób niepełnoletnich, znajdujących się pod opieką Przedsiębiorcy lub upoważnionego przez niego Pracownika.

5 DOSTĘPNOŚĆ STREFY PRZEDSIĘBIORCY

 1. Strefa Przedsiębiorcy czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1800
  (z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy).
 1. Strefa Przedsiębiorcy, w godzinach otwarcia, zapewnia obsługę recepcyjną, na którą składa się:
 • przyjmowanie rezerwacji i udzielanie informacji o wolnych terminach;
 • pomoc w obsłudze urządzeń biurowych;
 • przyjmowanie i kierowanie użytkowników oraz ich klientów do miejsc pracy, sali konferencyjnej lub sali spotkań biznesowych;
 • udostępnianie akcesoriów biurowych.

6 KORZYSTANIE Z SIECI INTERNET

 1. Strefa Przedsiębiorcy zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego użytkownika znajdującego się w miejscu pracy.
 2. W Strefie Przedsiębiorcy znajduje się jeden komputer stacjonarny, wyposażony
  w podstawowy pakiet Open Office, z dostępem do Internetu.
 3. Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych
  z prawem lub nadmierne obciążanie łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów), jest zabronione i spowoduje zaprzestanie świadczenia usług w trybie natychmiastowym.
 4. Strefa Przedsiębiorcy nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe
  w skutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.

7 ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Strefa Przedsiębiorcy nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania jakichkolwiek usług w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub od niej niezależnych.
 2. Strefa Przedsiębiorcy zobowiązuje się dochować należytej staranności
  w zabezpieczeniu miejsc pracy, jednak nie odpowiada za rzeczy użytkowników  pozostawione na stanowiskach pracy, sali konferencyjnej, sali spotkań biznesowych.
 3. Po skończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich swoich plików z komputera stacjonarnego, udostępnianego przez Strefę Przedsiębiorcy, która nie bierze odpowiedzialności za pliki pozostawione na tym komputerze, w tym za ewentualne skopiowanie bądź modyfikowanie ich przez innych użytkowników.

8 PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Wszyscy użytkownicy przebywający na terenie Strefy Przedsiębiorcy, zobowiązują się do:
 • przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu;
 • poszanowania osób i mienia;
 • zachowania ciszy i spokoju, a w szczególności wyciszenie dzwonków telefonów komórkowych;
 • naprawiania, na własny koszt, wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z ich winy i/lub winy ich klientów;
 • zachowania poufności o danych innych użytkowników i ich działalności oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność;
 • stosowania się do zaleceń i uwag osoby zarządzającej Strefą Przedsiębiorcy;
 • niezwłocznego zgłoszenia do osoby zarządzającej Strefą Przedsiębiorcy wszelkich uszkodzeń, bądź zniszczeń udostępnionej infrastruktury.
 1. Zabrania się, w szczególności:
 • odstępowania osobom trzecim numerów identyfikacyjnych nadanych przez Strefę Przedsiębiorcy;
 • odstępowania lub udostępniania przyznanych przez Strefę Przedsiębiorcy internetowych haseł dostępu;
 • wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia papierosów;
 • używania urządzeń powodujących nadmierny hałas;
 • słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez słuchawek;
 • wprowadzania zwierząt;
 • świadczenia na terenie Strefy Przedsiębiorcy usług wymagających koncesji, zezwoleń, w tym szczególnie zezwoleń Sanepid i ppoż.
 1. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, związane z wybuchem epidemii SARS-CoV-2, każda osoba korzystająca ze Strefy Przedsiębiorcy jest zobowiązana do każdorazowej dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w związku z obowiązującym stanem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV2 (np. zakrywanie ust i nosa,  anonimowy pomiar temperatury ciała).

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin Korzystania z Usług Strefy Przedsiębiorcy „DESK”, przy ul. Wałowej 10, dostępny jest na stronie internetowej www.tarnow.pl/biznes, www.desktarnow.pl oraz w recepcji Strefy.
 2. Nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu skutkuje brakiem możliwości korzystania ze Strefy Przedsiębiorcy.