PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE TARNOWSKIM I M. TARNÓW (VI) – MŁODZI NA START”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (VI) – Młodzi na start”, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
Wartość projektu: 20 847 534,98 PLN, w tym kwota dofinansowania ze środków wspólnotowych: 17 570 302,48 PLN.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku od 18 do 29 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP w Tarnowie.

Do uczestnictwa w projekcie, spośród wyżej wymienionej grupy, będą kierowane przede wszystkim osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Osoby bezrobotne w ramach projektu zostaną objęte kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru oferty pracy zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami lub/i poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Ponadto, w ramach projektu planuje się organizację następujących form wsparcia:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • szkolenia zawodowych,
  • pozostałe formy wsparcia wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem robót publicznych), uwzględniających indywidualne potrzeby uczestników/uczestniczek projektu i kompleksową pomoc.

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie będzie trwać przez cały okres jego realizacji – do wyczerpania środków finansowych, zaplanowanych na poszczególne formy wsparcia.

Na każdym etapie wdrażania projektu realizowana jest zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez jednakowe warunki dostępu do udziału w projekcie i oferowanych form wsparcia dla wszystkich bezrobotnych spełniających kryteria grupy docelowej oraz zapewnienie dostępu do projektu osobom z niepełnosprawnościami poprzez dostosowane architektonicznie biuro projektu (podjazd, wyodrębnione miejsce parkingowe blisko wejścia, odpowiedniej szerokości drzwi, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością), kompleksowa obsługa odbywa się na parterze.

Ponadto, osoby z dysfunkcją narządu słuchu, mowy, mają możliwość korzystania z usług Urzędu przy pomocy wyznaczonych pracowników posługujących się językiem migowym oraz przy pomocy pętli indukcyjnej, natomiast osoby z dysfunkcjami psychicznymi, neurologicznymi i wzroku mają pomoc urzędnika np. przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego i innych dokumentów.

Realizując projekt, Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Ponadto, Beneficjent zapewnia, że na etapie rekrutacji lub w trakcie realizacji projektu, uczestnicy nie są zobowiązani do przedstawiania dokumentów potwierdzających lub uprawdopodobniających zamiar ich zatrudnienia po udziale w projekcie przez danego pracodawcę.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Staże:
Angelika Zając – tel. 14 688-23-38
Weronika Duda – tel. 14 688-23-40
Sylwia Witek – tel. 14 688-23-41

Środki na podjęcie działalności gospodarczej:
Janusz Habel – tel. 14 688-23-60
Edyta Rega – tel. 14 688-23-60

Prace interwencyjne:
Anna Walkowicz – tel. 14 688-23-27

Bony na zasiedlenie:
Sylwia Bielamowicz – tel. 14 688-23-77

Szkolenia:
Joanna Siedlik – tel. 14 688-23-44

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy:
Iwona Chołubińska – tel. 14 688-23-28
Alicja Szmit – tel. 14 688-23-28
Katarzyna Malig – tel. 14 688-23-28

Pozostałe formy wsparcia:
indywidualnie u swojego Doradcy Klienta w PUP w Tarnowie – osobiście lub telefonicznie.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Źródło: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Projekt-Aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-tarnowskim-i-m.-Tarnow-VI-Mlodzi-na-start