Ostatni moment na rejestrację przedsiębiorców w systemie BDO!

Ostatni moment na rejestrację przedsiębiorców w systemie BDO!

To już ostatni moment na rejestrację przedsiębiorców w systemie BDO (Baza Danych Odpadowych). Obowiązek rejestracji dotyczy szerokiego kręgu podmiotów, w tym np. sklepów, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych czy stomatologicznych. Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu grożą kary nawet do 1 mln zł.

Podmioty zobowiązane do rejestracji w BDO

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami uruchomiony został 24 stycznia 2018 r.  Obowiązkiem  wpisania się do  rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

 

Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany w BDO, od 1 stycznia 2020 r. nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Ponieważ nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać. Dlatego ważne jest, aby zarejestrować się w BDO do końca 2019 roku.

Rejestr podmiotów w BDO jest ogólnie dostępny. Przedsiębiorcy otrzymują numer rejestrowy, dzięki któremu każdy może sprawdzić, w jakim zakresie dany podmiot prowadzi działalność dotyczącą gospodarki odpadami oraz jakie posiada decyzje związane z gospodarką odpadami.

Kary za niedopełnienie obowiązku:

Niezarejestrowanie się do bazy BDO lub gospodarowanie odpadami  niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru albo transport odpadów bez wpisu do rejestru wiąże się z dotkliwymi sankcjami karnymi.

Podmioty nie podlegające wpisowi do rejestru BDO

 • Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorstwami wykorzystujące odpady na potrzeby własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórki i remontów do utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne o ile nie wytwarzają odpadów niebezpiecznych (katalog odpadów – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 poz. 1923).
 • Władający powierzchnia ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe.
 • Prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów) np. prowadzone akcje zbieranie odpadów  w  szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych (zbieranie butelek pet lub nakrętek).
 • Transportujący wytworzone przez siebie odpady np. Właściciel nieruchomości transportujący skoszą trawę do PSZOK-u.
 • Rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi z tytułu innej działalności.
 • Podmioty, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi w ramach umowy  (np. wymiana świetlówek, konserwacja naprawa instalacji itp.)  Wówczas wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi jest podmiot, który świadczy te usługę.
 • Przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych (odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie odpadów  i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

 

Szczegółowe informacje w sprawie rejestracji w BDO dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod adresem www.malopolska.pl/rejestr oraz https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1556504,rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

Kontakt telefoniczny: Departament Środowiska  UMWM Sekretariat tel. 12 63 03 140.

Osoby do kontaktu: tel. 12 37 96 074; tel. 12 63 03 492, tel. 12 63 03 562, tel. 12 63 03 101, tel. 12 63 03 293, tel. 12 63 03 291, tel. 12 63 03 292.

Źródło: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Ostatni-moment-na-rejestracje-przedsiebiorcow-w-systemie-BDO