Od lipca konieczny rachunek VAT

 

Od lipca konieczny rachunek VAT

Od 1 lipca 2018 r. podatnicy będą mogli stosować mechanizm podzielonej płatności (split payment). Do rachunku rozliczeniowego podatnikom zostanie otworzony rachunek VAT. Przepisy ustawy o NIP nie zwalniają wprost podatników z obowiązku zgłoszenia tego rachunku do urzędu skarbowego. Zdaniem MF podatnicy nie będą mieli obowiązku zgłaszania rachunków VAT do urzędu skarbowego.

Z początkiem lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT określające mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istotą tego mechanizmu będzie rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała część odpowiadająca kwocie VAT – na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), którego środkami dostawca będzie mógł dysponować w bardzo ograniczony sposób. Dzięki temu dostawca – zważywszy, że nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój zwykły rachunek bankowy – nie będzie mógł przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie VAT szybko zniknąć, zatrzymując dla własnych korzyści VAT należny fiskusowi.

Dla stosowania mechanizmu podzielonej płatności konieczne będzie posiadanie przez dostawców towarów i usług rachunku VAT. W związku z tym od 1 lipca 2018 r. dodane zostaną również przepisy art. 62a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 3b ustawy o SKOK-ach (obie zmiany wynikają z ustawy nowelizującej z 15 grudnia 2017 r.). Z przepisów tych będzie wynikać, że rachunek VAT będzie bezpłatnie otwierany i prowadzony przez banki i SKOK-i dla każdego nowego posiadacza rachunku (bez potrzeby zawarcia odrębnej umowy). Z kolei w art. 7 i 8 ustawy nowelizującej z 15 grudnia 2017 r. znajdują się przepisy przejściowe nakazujące bankom i SKOK-om otworzyć rachunki VAT dla obecnych posiadaczy rachunków. Zarówno banki,  jak i SKOK-i są zobowiązane do otwarcia do 30 czerwca 2018 r. rachunku VAT do rachunku rozliczeniowego.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/403900,Od-lipca-konieczny-rachunek-VAT.html