NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW OFERUJĄCYCH TORBY NA ZAKUPY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW OFERUJĄCYCH TORBY NA ZAKUPY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Od 1 września br. każda torba na zakupy z tworzyw sztucznych, niezależnie od jej grubości, musi podlegać opłacie recyklingowej. Wszystko po to, by ograniczyć nadprodukcję plastikowych odpadów i promować odpowiedzialne nawyki konsumenckie. O nowych przepisach i obowiązkach dla przedsiębiorców przypomniał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz w specjalnym liście, wysłanym do powiatów, gmin i izb gospodarczych Małopolski.

Informuję o zmianie przepisów w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych oraz nowych obowiązkach prowadzących jednostki handlowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r. poz. 1579).” – można przeczytać w liście.

Dalej wicemarszałek przypomina, że od 1 września br. opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dotyczy również toreb na zakupy z tworzyw sztucznych o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

W liście zwrócono również uwagę, że od nowego roku pobraną opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego, należy wnosić w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Jednocześnie wicemarszałek zaznacza, że opłatę recyklingową pobraną w 2019 r. przekazuje się na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa na zasadach dotychczasowych tj. do 15 marca 2020 r.

Z kolei pierwsze sprawozdanie za 2019 r. dotyczące nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb na zakupy z tworzyw sztucznych, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których takie torby, objęte opłatą recyklingową są oferowane powinni złożyć do 15 marca 2020 r. Po więcej informacji w tej materii UMWM odsyła na stronę internetową: www.malopolska.pl/produktowa.
Ewidencja foliówek i wpis do BDO

Jednocześnie wicemarszałek zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy objęte opłatą recyklingową, od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązani prowadzić ewidencję liczby nabytych, wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy w danym roku kalendarzowym w postaci elektronicznej albo papierowej (oddzielnie dla każdej jednostki handlowej). Informacje zawarte w ewidencji będą mieli obowiązek przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą – dodał wicemarszałek.

Równocześnie w liście zwrócono uwagę, że przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), do 31 grudnia 2019 r.

Ponadto w liście wicemarszałek przypomina o szeregu innych obowiązków ciążących na przedsiębiorcach.