Nowa pomoc dla firm. Miliony złotych do rozdania na „drugą szansę” w biznesie

Nowa pomoc dla firm. Miliony złotych do rozdania na „drugą szansę” w biznesie

Polityka Nowej Szansy to wsparcie będące uzupełnieniem dofinansowania przedsiębiorców wprowadzanego w ramach Tarcz Antykryzysowych. Program zakłada udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji. Budżet to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat – co w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych – a także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021.

Tylko w tym roku ARP przeznaczy dodatkowo ponad 600 mln złotych na pomoc publiczną w celu ratowania oraz restrukturyzacji firm. Ważne jest to, że pomoc na restrukturyzację nie jest ograniczona do podmiotów znajdujących się w sądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym, a otrzymanie pomocy publicznej z ARP nie nałoży następnie na przedsiębiorcę obowiązku złożenia wniosku o wszczęcie sądowego postępowania restrukturyzacyjnego.

Wyjątkowość tego programu polega na tym, że środki mogą być udzielone na rzecz podmiotów w kryzysie, które nie są w stanie pozyskać finansowania w systemie bankowym. Mogą to być nawet podmioty niewypłacalne, czy przedsiębiorcy już znajdujący się w formalnym postępowaniu restrukturyzacyjnym.Różne formy wsparcia przewidziane są dla przedsiębiorców w różnej sytuacji ekonomicznej – od krótkoterminowego wsparcia finansowego na czas potrzebny do opracowania planu ratunkowego, po dalej idące środki – dla przedsiębiorców będących na późniejszym etapie restrukturyzacji.

Udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wsparcie finansowe – połączone z przygotowaniem planu restrukturyzacji wspólnie z profesjonalnymi doradcami restrukturyzacyjnymi oraz finansowymi – może stanowić dla wielu firm szansę na przejście przez trudny okres pandemii.

Kto może liczyć na pomoc?

Warunki w odniesieniu do działalności przedsiębiorcy.
• Przedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą w swoim sektorze od co najmniej trzech lat
• Jeżeli przedsiębiorca działa w grupie kapitałowej, powinien wykazać, że jego trudna sytuacja ekonomiczna nie wynika z podziału kosztów wewnątrz grupy i jest na tyle poważna, że nie może zostać rozwiązana poprzez wsparcie przez inne podmioty z grupy
• Z możliwości ubiegania się o wsparcie wykluczony jest przedsiębiorca, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja albo w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla
Warunki w odniesieniu do wyników finansowych przedsiębiorcy
• Pomoc dostępna jest dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej
• Pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcom, którzy są niewypłacalni w rozumieniu prawa upadłościowego
• Wymagania dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorcy starającego się o wsparcie są zróżnicowane w zależności od tego, czy przedsiębiorca posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (MSP). Duże przedsiębiorstwa również będą mogły skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.
• Wyjątkowo pomoc na ratowanie oraz tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być przyznana przedsiębiorcom, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale którzy z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności, mają pilne potrzeby związane z płynnością. Z tego wyjątku skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy nie spełniają kryteriów dotyczących wyników finansowych. Za przykład wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności skutkujących powstaniem potrzeb w zakresie płynności można uznać gospodarcze skutki pandemii COVID-19.

Polityka Nowej Szansy przewiduje trzy formy pomocy:

Pomoc na ratowanie
• Ma formę pożyczki oprocentowanej w wysokości nie mniejszej niż stopa bazowa określona przez Komisję Europejską w dniu udzielenia pożyczki powiększona o 4%
• Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
• Pożyczka udzielana jest na okres niezbędny do opracowania planu restrukturyzacji lub likwidacji działalności gospodarczej
• Celem jest przygotowanie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
• Ma formę pożyczki oprocentowanej w wysokości nie mniejszej niż stopa bazowa określona przez Komisję Europejską w dniu udzielenia pożyczki powiększona o 4%
• Udzielane jest na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy
• Celem wsparcia jest umożliwienie odbiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych
• Udzielane jest tylko mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy

Pomoc na restrukturyzację
• Udzielana w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie przedsiębiorstwu długookresowej zdolności do konkurowania na rynku
• Pomoc powinna przyczynić się do osiągnięcia wskazanych w ustawie celów społecznych
• Może przyjmować różne formy wsparcia:
o Pożyczki
o objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
o objęcia obligacji
o zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację
o konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie, na udziały lub akcje przedsiębiorcy
• Przedsiębiorca musi dysponować określonym wkładem własnym na realizację planu restrukturyzacji – w wysokości 50% kosztów w przypadku dużego przedsiębiorcy, w przypadku średniego przedsiębiorcy – 40%, natomiast dla mikro lub małego przedsiębiorcy – 25%.
Pomoc dostępna jest jedynie dla tych przedsiębiorców, u których wynagrodzenie członków organów zarządczych i nadzorczych, a także osób na stanowiskach kierowniczych, nie przekracza czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Udzielenie pomocy może zostać uzależnione od udzielenia przez przedsiębiorcę zabezpieczenia jej spłaty.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/nowa-pomoc-dla-firm-miliony-zlotych-rozdania-druga-szanse-biznesie-102431