Nowa forma prowadzenia działalności od 1 marca 2020 r.

 

Nowa forma prowadzenia działalności od 1 marca 2020r.

 

Od 1 marca 2020 r. będzie możliwe tworzenie zupełnie nowego rodzaju spółki prawa handlowego – prostej spółki akcyjnej (PSA). Prosta spółka akcyjna jest nowym, trzecim – obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej – typem spółki kapitałowej. Łączy w sobie cechy spółek osobowych oraz spółek kapitałowych.

Najważniejszą cechą zbliżającą PSA do spółek osobowych (komandytowych, partnerskich, jawnych) jest dopuszczalność wnoszenia wkładu przez wspólnika w formie własnej pracy lub świadczenia usług. Z kolei cechą zbliżającą prostą spółkę akcyjną do spółek kapitałowych (spółki z o.o. i spółki akcyjnej) jest sposób pozyskiwania kapitału – poprzez emisję akcji. Prosta spółka akcyjna łączy w sobie także pewne cechy spółki z o.o., tj. stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki, z zaletami spółki akcyjnej.

Najważniejszym celem, któremu ma służyć wprowadzenie do obiegu prawnego nowego rodzaju spółki, jest ułatwienie pozyskiwania kapitału na rozwój przez firmy innowacyjne, firmy z branży wysokich technologii oraz tzw. start-upy. Pomimo faktu, że prowadzeniem PSA mogą być szczególnie zainteresowane ww. podmioty, w zamierzeniu ustawodawcy PSA ma być spółką o charakterze uniwersalnym, a nie sektorowym i w zasadzie każdy (poza ustawowymi wyjątkami) może skorzystać z tej formy prowadzenia działalności.

Eksperci wskazują, że prowadzenie działalności w tej formie będzie możliwe dla większości gospodarczych przedsięwzięć – z wyjątkiem tych najbardziej kosztownych, rozbudowanych i skomplikowanych.

UWAGA!

Od 1 marca 2020 r. będzie możliwe założenie nowego rodzaju spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej – która jest formą działalności przeznaczoną szczególnie dla firm innowacyjnych i start-upów.

Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym (art. 3001 §1 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2020 r.). Niedopuszczalne jest utworzenie PSA wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do założenia PSA wymagane jest zawarcie umowy spółki, ustanowienie jej organów, wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego i wpis do rejestru (właściwym rejestrem jest KRS).

 

Źródło:https://inforfk.pl/aktualnosci/6398418,Nowa-forma-prowadzenia-dzialalnosci-od-1-marca-2020-r.html