Nawet 30 tys. zł dofinansowania na utworzenie miejsca pracy. Urzędy pracy prowadzą nabory

Właściciele firm planujący zatrudnienie osób do 29 roku życia mogą na ten cel pozyskać dofinansowania z urzędu pracy. W całej Polsce placówki powiatowe prowadzą nabory wniosków a ich harmonogram jest indywidualnie ustalany przez lokalne PUP-y.

Shutterstock/imred

Środki przyznawane przedsiębiorcom mogą zostać przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem, wyposażeniem i doposażeniem miejsca pracy.

Nawet 30 tys. zł dotacji

Wsparcie skierowane jest do pracodawców, którzy w ramach tworzonego stanowiska pracy zatrudnią osoby bezrobotne w wieku do 29 roku życia. Maksymalna kwota dofinansowania na utworzenie miejsca pracy wynosi 30 tys. zł. Nabór prowadzony przez daną placówkę powiatową ma charakter otwarty, tj. potrwa do momentu wyczerpania dostępnej alokacji.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

– osoba prowadząca działalność gospodarczą
– niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572,z późn. zm.),
– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jak otrzymać refundację wyposażenia stanowiska pracy?

Istotne jest to, że program zakłada refundację wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. To oznacza, że przedsiębiorca najpierw wykłada środki na ten cel, a następnie składa w lokalnym urzędzie pracy wniosek o refundację. Wnioskodawca chcąc otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego składa odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz podpisaniu umowy określającej warunki refundacji oraz dokonaniu zakupów, możliwe jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej.

Jak wypełnić wniosek:

Przykładowy nabór wniosków

Jednym z urzędów pracy, który obecnie prowadzi nabór jest Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. Wsparcie udzielone zostanie w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (V)”. W związku z powyższym pamiętać należy, że w stosunku do uczestników projektu stosowane będą zasady dotyczące możliwości uczestnictwa w przedsięwzięciu.

W gronie 760 uczestników projektu znajdzie się co najmniej 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. W chwili obecnej projekt nie uwzględnia możliwości uczestnictwa w nim osób, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w 2021 r.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu muszą być zarejestrowane w danym powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. Co najmniej 60 % uczestników projektu stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET musi spełniać łącznie trzy następujące warunki:

– nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
– nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
– nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

 

źródło: www.mambiznes.pl