Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje, że w dniach od 20.08.2018 r. do 24.08.2018 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Informujemy, że w dyspozycji Urzędu jest kwota w wysokości 194 400,00 zł na finansowanie zadań z KFS w ramach środków z rezerwy.

 1. Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu.
 2. Pracodawca, by móc skorzystać ze środków z rezerwy KFS musi spełnić wymagania priorytetów wydatkowania rezerwyokreślonych przez Radę Rynku Pracy:

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski spełniające wymagania przynajmniej jednego z priorytetów wydatkowania rezerwy (zgodnie z kolejnością wpływu) określone w 2018 roku przez Radę Rynku Pracy.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie ze środków z rezerwy KFS Urząd będzie uwzględniał:
  • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
  • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
  • koszt usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
  • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
  • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
  • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.
  Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie będzie brał pod uwagę dotychczas udzielone pracodawcy wsparcie w ramach KFS.
 5. Wnioski w formie papierowej i elektronicznej będą przyjmowane w powyższym terminie (poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, a we wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30) w pokoju 211 – II piętro. Natomiast w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej lub na adres email: krta@praca.gov.pllub up@up.tarnow.pl
 6. Wnioski, które wpłyną do PUP w Tarnowie przed terminem i po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu. W przypadku wniosków przesłanych drogą elektroniczną decyduje data wpływu do elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub na wyżej wskazany email.
 7. Obowiązujący wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu www.up.tarnow.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu w pokoju nr 211- II piętro.

Pełna informacja dotycząca sposobu przyznawania w 2018 roku środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie znajduje się  (tutaj)

Źródło: http://www.up.tarnow.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/Nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-Krajowego-Funduszu-Szkoleniowego/idn:458.html