Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji

Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji

Województwo Małopolskie ogłosiło konkurs na realizację zadań publicznych pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. Celem konkursu jest wyłonienie moderatora współpracy pomiędzy małopolskimi firmami, klastrami, jednostkami naukowymi, jednostkami B+R (które działają w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji) a Inicjatywą Awangarda. Współpraca ma umożliwić uczestnikom z Małopolski aktywny udział w realizowanych w ramach Inicjatywy Awangarda Projektach Pilotażowych i/lub Działaniach Demonstracyjnych wzmacniających potencjał przemysłowy.

Zakres zadań do wykonania przez zwycięzcę/ów konkursu obejmuje m.in.:

  • Mapowanie zasobów Małopolski oraz ich przyporządkowanie do Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda;
  • Włączenie małopolskich przedsiębiorstw, klastrów (tzn. mających siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego oraz dotychczas nie współpracujących z IA) do aktywnej współpracy w ramach Projektów Pilotażowych i/lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda;
  • Promocja Inicjatywy Awangarda w Małopolsce.

Uczestnikami konkursu mogą być: organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Termin naboru wniosków: 16 lipca 2018 r.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację ww. zadania publicznego: 100 000 zł

Czas realizacji zadania publicznego przez zwycięzcę/ów konkursu: do końca 2018 r.

Inicjatywa Awangarda – „Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację” (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to organizacja skupiająca 30 innowacyjnych regionów Unii Europejskiej, których celem jest rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki międzyregionalnej współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Siedziba Inicjatywy Awangarda znajduje się Brukseli. W ramach Inicjatywy obecnie realizowanych jest pięć Projektów Pilotażowych:

  • Biogospodarka,
  • Wydajna i zrównoważona produkcja,
  • Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D,
  • Zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych
  • Nowe produkty wspomagane nanotechnologią.

Strona internetowa Inicjatywy: www.s3vanguardinitiative.eu

Regulamin konkursu wraz z wzorami dokumentów zgłoszeniowych oraz wszystkie szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Źródło:https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/konkurs-dla-organizacji-pozarzadowych