Małopolska w Inicjatywie Awangarda – konkurs dla NGO-sów

Małopolska w Inicjatywie Awangarda – konkurs dla NGO-sów

Organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego mogą już teraz ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa w ramach drugiej edycji konkursu pn.”Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. Pula zarezerwowanych środków na ten cel wynosi 150 000 zł. Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 29 marca 2019 r.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie operatora, który w imieniu Województwa Małopolskiego realizować będzie działania zmierzające do zaangażowania przedsiębiorstw i klastrów z Małopolski w projekty pilotażowe lub działania demonstracyjne prowadzone w ramach Inicjatywy Awangarda.

Inicjatywa Awangarda – „Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację” (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to organizacja skupiająca 34 innowacyjnych regionów pochodzących z 14 państw Unii Europejskiej, które dążą do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki międzyregionalnej współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Małopolska jest jedynym regionem z Polski zaangażowanym w działania Inicjatywy Awangarda. Inicjatywa została zapoczątkowana przy udziale Małopolski i funkcjonowała jako nieformalne porozumienie wybranych regionów z Unii Europejskiej od listopada 2013 roku. Od 10 lipca 2017 roku Inicjatywa zmieniła formę prawną i została zarejestrowana jako stowarzyszenie non-profit na prawie belgijskim z siedzibą w Brukseli.

Obecnie w ramach IA realizowanych jest aż pięć Projektów Pilotażowych w następujących obszarach:

  • Biogospodarka,
  • Wydajna i zrównoważona produkcja,
  • Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D,
  • Zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych,
  • Nowe produkty wspomagane nanotechnologią.

W ramach każdego z Projektów Pilotażowych prowadzonych jest kilka Działań Demonstracyjnych, w których zainteresowane przedsiębiorstwa lub klastry mogą testować swoje technologie, które znajdują się obecnie w niskiej fazie rozwoju i wymagają dalszych testów. IA pomaga w doprowadzeniu tych technologii do poziomu komercjalizacji (tj. TRL (Poziom gotowości technologicznej produktu) 8-9.)

W ramach konkursu wspierane będą w szczególności zadania polegające m.in. na:

  • Włączeniu małopolskich przedsiębiorców lub klastrów w działania prowadzone w ramach Projektów Pilotażowych lub Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda,
  • Organizacji spotkań z zainteresowanymi przedsiębiorcami lub klastrami w zakresie korzyści płynących z włączenia się w działania Inicjatyw Awangarda,
  • Przygotowywaniu i organizowaniu spotkań wyjazdowych z Koordynatorami Projektów Pilotażowych lub Działań Demonstracyjnych,
  • Promocji IA w mediach społecznościowych.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne tutaj.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne 11 marca 2019 r. o godz. 14:00, które odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, Kraków, sala 410, IV piętro). 

Temat spotkania: zasady udziału w konkursie, wymagane dokumenty, zasady realizacji zadań oraz ich rozliczania. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Swoje zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska, organizacji, ewentualnych pytań prosimy przesyłać na adres mateusz.kowacki@umwm.pl

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/malopolska-w-inicjatywie-awangarda-zostan-koordynatorem-wspolpracy-konkurs-dla-ngosow