Małopolska Nagroda Gospodarcza 2019

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2019

 

Marszałek Witold Kozłowski ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019.

Nagroda jest przyznawana jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, wyróżniających się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce. Przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • mały przedsiębiorca
  • średni przedsiębiorca
  • duży przedsiębiorca

Warunki dla kandydatów określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej (do pobrania). Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i prawo do używania we wszelkich materiałach filmowych i reklamowych tytuł „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”. Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody (do pobrania) w wersji papierowej i elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 23 sierpnia 2019 roku.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Małopolska Nagroda Gospodarcza 2019” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub składać w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki: III piętro, pokój 352 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Osoba do kontaktu: Patrycja Krasińska, tel. 12 63 03 225, e-mail: patrycja.krasinska@umwm.pl

www.businessinmalopolska.plwww.malopolskanagrodagospodarcza.pl

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/malopolska-nagroda-gospodarcza-2019