Kształtuj z nami inteligentne specjalizacje Małopolski!

Zapraszamy do konsultacji zakresów małopolskich inteligentnych specjalizacji (MIS). Poprzez zgłoszenie swoich celów rozwojowych każdy może wpłynąć na kształt MIS. Od zgodności z MIS będzie z kolei zależała szansa na dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć.

W związku z planowanym na 2023 rok uruchomieniem programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM), pracujemy nad uszczegółowieniem zakresów małopolskich inteligentnych specjalizacji (MIS). Dotychczasowy katalog uszczegóławiający uległ dezaktualizacji wraz z przyjęciem nowej Regionalnej Strategii Innowacyjności. Tak jak w ubiegłej perspektywie, w rozpoczynającym się programowaniu zgodność z inteligentną specjalizacją będzie warunkiem koniecznym lub preferencyjnym przy staraniach o wsparcie projektów. Zależność taka dotyczyć będzie celów szczegółowych 1(i) i 1(iii). Uszczegółowienie opisów jest krokiem do operacjonalizacji, na potrzeby konkursów, kryteriów oceny zgodności projektów z MIS.

Uruchomiliśmy trwające do 8 stycznia 2023 r. otwarte dla wszystkich małopolskich osób prawnych i fizycznych konsultacje zakresów 6 z 7 MIS. Środowisko jednej z MIS, a mianowicie „Nauk o życiu”, dokonało już uszczegółowienia swojej domeny na potrzeby nowego okresu programowania, ustanawiając w ten sposób aprobowany przez nas standard. Dzięki konsultacjom, chcemy zebrać propozycję celów aktywności naukowej, innowacyjnej i przedsiębiorczej jakie przyświecają Państwu w działalności, a jednocześnie wpisują się w dotychczasowe dziedziny (drugi poziom uszczegółowienia) MIS. Interesują nas też cele zgodne z MIS, które nie mieszczą się w dotychczasowych dziedzinach. Jako punkt odniesienia przy formułowaniu celów, proszę brać pod uwagę sposób opisu zastosowany w tabeli 15 rzeczonego uszczegółowienia, odwołujący się do co najmniej kilku ogniw, lub pełnych łańcuchów wartości.

Każda z propozycji zostanie wyszczególniona w upublicznionym raporcie pokonsultacyjnym. Propozycje poddane będą dyskusji i kategoryzacji w ramach warsztatów z przedstawicielami poszczególnych MIS, planowanych do realizacji w I kw. 2023 r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/ksztaltuj-z-nami-inteligentne-specjalizacje-malopolski