Konstytucja Biznesu – zobacz, jakie zmiany czekają przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu – zobacz, jakie zmiany czekają przedsiębiorców

Biznes na próbę, oszczędność 1,2 tys. zł przy rejestracji nowej firmy, bezterminowe zawieszenie działalności – to tylko kilka ze zmian, jakie już 30 kwietnia wprowadza w życie Konstytucja Biznesu. Przedsiębiorcy zyskają też swojego rzecznika, a cudzoziemcy i firmy zagraniczne dedykowaną im jedną ustawę.

Konstytucja Biznesu to 5 zupełnie nowych ustaw, które w większości wchodzą w życie ostatniego dnia kwietnia. Za ich sprawą zmieni się 200 aktów prawnych oraz uchylona zostanie m.in. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i aktualne przepisy dotyczące CEIDG czy ustawa z lat 80. regulująca zasady prowadzenia firmy w zakresie drobnej wytwórczości przez obcokrajowców. Tax Care przedstawia 5 wybranych modyfikacji, jakie wdraża Konstytucja.

  1. Nie trzeba rejestrować działalności, jeśli przynosi zarobek mniejszy niż 1050zł

Obok pojęcia działalności gospodarczej – rozumianej jako zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły – nowe przepisy wprowadzają definicję tego, co nią nie jest. Zgodnie z nimi, działalnością gospodarczą nie jest działalność podejmowana przez osobę fizyczną, której przychód należny w miesiącu nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (tj. aktualnie 1050 zł). Zapis ten może zachęcić do sprawdzenia się w roli przedsiębiorcy przed rejestracją firmy. Nie dotyczy natomiast właścicieli obecnie działających firm.

– W przypadku przekroczenia ustalonego w przepisach limitu powstaje już obowiązek rejestracji. Działalność ta jest uznawana za działalność gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie – mówi Agata Żemełko, doradca podatkowy, ekspert Tax Care.

  1. Ulgi w opłatach ZUS, ale coś za coś

Ci, którzy zdecydują się na zarejestrowanie firmy, będą mogli skorzystać z nowej ulgi w opłatach ZUS, tzw. „ulgi na start”. Pozwala ona przez pierwsze 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. To oznacza z jednej strony, że przez pół roku w budżecie młodej firmy zostaje 1,2 tys. zł oszczędności, ale z drugiej, że przez ten okres przedsiębiorca nie jest objęty tym ubezpieczeniem. W praktyce np. w razie choroby nie dostanie zasiłku chorobowego.

„Ulga na start” nie zwalnia jednak z comiesięcznej opłaty składki zdrowotnej (wynoszącej dziś 319,94 zł), tym samym pozwala korzystać z publicznej służby zdrowia. „Ulga na start” to przywilej dla osób, które zakładają swoją pierwszą firmę, albo wracają do prowadzenia działalności po 5 latach przerwy i jednocześnie nie będą w niej wykonywały pracy na rzecz byłego pracodawcy, takiej samej, jak w ramach łączącego je z byłym szefem w bieżącym lub poprzednim roku stosunkiem pracy. Będzie po niej można przejść na „mały ZUS”.

  1. Można zawiesić firmę na dłużej niż 2 lata, wznowi się automatycznie

Po wejściu w życie Konstytucji Biznesu, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawiesi działalność, nie będzie płacić w okresie zawieszenia składek ZUS (ani społecznych, ani zdrowotnej), ale będzie mógł spodziewać się kontroli fiskusa – tak jak obecnie. Nowelizacja wydłuża natomiast maksymalny okres, na jaki można zawiesić prowadzenie działalności z 24 miesięcy na okres bezterminowy. Upraszcza też formalności związane ze wznowieniem funkcjonowania firmy – nie będzie już konieczny aktualizujący wniosek CEIDG-1, bo wznowienie nastąpi automatycznie, zgodnie z datą wskazaną przez właściciela firmy we wniosku o zawieszenie. Co więcej, do tej pory zawieszenie nie było dostępne dla przedsiębiorców, którzy zatrudniali pracowników przebywających na urlopach typu macierzyński czy rodzicielski. Konstytucja Biznesu eliminuje ten problem.

4. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na wniosek

Właściciele mikro-, małych i średnich firm pierwszy raz w historii zyskają swojego przedstawiciela na linii firma-urzędnik – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zostanie nim osoba bezpartyjna, która przynajmniej przez 5 lat sama była przedsiębiorcą albo przedsiębiorców reprezentowała lub tworzyła czy stosowała prawo gospodarcze – jednym słowem taka, której nic, co „przedsiębiorcze” nie jest obce.

Rzecznik będzie m.in. opiniował projekty ustaw dotyczących interesów firm oraz przyjmował wnioski od przedsiębiorców i ich organizacji. Będzie się można do niego zwrócić, jeśli działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej naruszyło prawa lub interes przedsiębiorcy. W odpowiedzi na wniosek albo podpowie właścicielowi firmy, jakie przysługują mu prawa i środki działania, albo przekaże sprawę innemu organowi, albo podejmie własne „dochodzenie”.

Organizacje, do których się zwróci Rzecznik, będą m.in. musiały poinformować go o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku i to w ciągu maksymalnie 30 dni oraz udzielić mu wyjaśnień (np. czemu tak, a nie inaczej podeszły do rozstrzygnięcia danej sprawy).

Co ważne, nowe przepisy nie zmuszają Rzecznika do rozpatrzenia każdego wniosku – będzie mógł odmówić, argumentując dlaczego. Niestety broniący interesu przedsiębiorców nie będzie mógł, jak planowano pierwotnie, wstrzymywać kontroli w firmie. Pierwszy Rzecznik ma zostać powołany na jesieni 2018 r.

 5. Przedsiębiorczy cudzoziemcy w jednej ustawie

Nowe przepisy dotykają również przedsiębiorców zagranicznych. Dotychczas zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne regulowało kilka ustaw. Za sprawą Konstytucji Biznesu trafiają do jednego aktu prawnego. Dzieli on przedsiębiorczych cudzoziemców na:

  • osoby zagraniczne z państw członkowskich,
  • obywateli spoza państw UE i EFTA oraz
  • obywateli spoza państw UE i EFTA nie posiadających związku z Polską.

– I tak Ci pierwsi mogą prowadzić działalność na warunkach takich samych jak Polacy. Druga grupa będzie musiała spełnić dodatkowe kryteria dotyczące ich związku z Polską, a są nimi m.in.: posiadanie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielone m.in. w związku z nauką, posiadanie statusu uchodźcy czy posiadanie ważnej Karty Polaka. Z kolei ostatnia grupa będzie mogła prowadzić firmę tylko w określonej formie prawnej, jaką są spółki: komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Zasady te nie różnią się od wcześniej określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Jednak obecnie znajdziemy je w zapisach jasno dedykowanym cudzoziemcom mieszkającym w Polsce i inwestorom zagranicznym – mówi Anna Flaga-Błaszczyk, prezes Fundacji Tax Care.

Więcej na temat zmian wprowadzanych przez Konstytucję Biznesu dowiesz się w Tax Care.

Eksperci Tax Care pomogą Ci w dobraniu odpowiedniej formy działalności gospodarczej, a także najlepszego momentu jej założenia. Dodatkowo nie będziesz musiał zajmować się formalnościami – wszystko przygotujemy za Ciebie. W przyszłości zaś będziemy Cię reprezentować w kontaktach z fiskusem. W Tax Care od początku otrzymasz pomoc w zakresie księgowości, prawnym oraz IT. Więcej szczegółów pod adresem: www.taxcare.pl

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/konstytucja-biznesu-zobacz-zmiany-czekaja-przedsiebiorcow-83981