Jak uzyskać dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci pracowników

Jak uzyskać dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci pracowników

 

Każdy pracodawca może w różny sposób zatroszczyć się o swoich pracowników. Jednym ze sposobów jest dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci osób zatrudnionych w firmie. W takim wypadku istnieją dwa wyjścia – skorzystanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub – jeśli takiego nie ma – z pieniędzy przedsiębiorstwa. Jak należy rozliczyć takie wsparcie dla pracowników?

Dofinansowanie wyprawki szkolnej ze środków ZFŚS

Jeżeli u danego przedsiębiorcy funkcjonuje ZFŚS, wówczas może on przekazać środki na zakup wyprawki (w całości lub w części) lub też samą wyprawkę szkolną, zgodnie z jego regulaminem. Oznacza to, że kwestia limitu dofinansowania oraz jego wysokość powinny być uzależnione od sytuacji materialnej (także życiowej i rodzinnej) pracownika.

Jak wygląda kwestia opodatkowania dofinansowania do wyprawki szkolnej dla dzieci pracownika? Otóż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania będą kwoty lub wartość wyprawki do wysokości 1000 zł rocznie.

Wszelkie świadczenia wypłacone z ZFŚS są natomiast zwolnione ze składek ubezpieczeniowych. Zasada ta wynika z par. 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Co ważne, dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dziecka pracownika może polegać również na przyznaniu zapomogi w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym czy klęską życiową, długotrwałą chorobą lub śmiercią. W takim wypadku zwolnieniu z opodatkowania podlega kwota do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł (niezależnie, czy pochodzi z ZFŚS, czy ze środków obrotowych firmy).

Dofinansowanie wyprawki szkolnej ze środków obrotowych firmy

Przedsiębiorcy, którzy nie zdecydowali się na utworzenie ZSŚS, na wyprawkę szkolną dla dzieci pracowników mogą przeznaczyć część środków obrotowych firmy. W takim wypadku dofinansowanie należy traktować jako dodatkowy pozapłacowy element wynagrodzenia, podlegający opodatkowaniu.

Wartość takiego przychodu z tytułu otrzymanego dofinansowania do wyprawki szkolnej pracodawca dolicza pracownikowi do przysługującego mu w danym miesiącu wynagrodzenia ze stosunku pracy i od łącznej kwoty ma on obowiązek odliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.

Jeżeli chodzi o składki ZUS – dofinansowanie takie nie zalicza się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli wynika ono z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu. Jeżeli natomiast dofinansowanie wyprawki szkolnej nie zostało uwzględnione w ww. regulacjach, wówczas podlega ono oskładkowaniu.

 

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pracodawca-ma-prawo-dofinansowac-wyprawke-szkolna-dla-dzieci-pracownika