Jak długo przedsiębiorcy będą płacić niższe składki ZUS?

Jak długo przedsiębiorcy będą płacić niższe składki ZUS?

 

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorcy będą mogli opłacać niższe składki ZUS, które będą uzależnione od osiągniętych przychodów. Z nowych preferencji będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które spełnią określone warunki. Natomiast nie będą mogli z nich skorzystać np. wspólnicy spółek osobowych.

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, przedsiębiorcy o niskich przychodach nie będą mieli obowiązku opłacania składek na zasadach ogólnych, tj. od kwoty 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku przedsiębiorców o niskich przychodach podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie zależeć od osiągniętego przez nich w poprzednim roku przychodu.

Ustawa określa dolną i górną granicę podstawy składkowania dla składek „preferencyjnych”. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców korzystających z możliwości opłacania składek od przychodów:

  • nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku i
  • nie może być wyższa od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy systemowej na dany rok kalendarzowy.

Przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki od podstawy wymiaru składek zależnej od przychodu maksymalnie przez okres 3 lat (36 miesięcy) w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych. Przy czym jako pełny miesiąc kalendarzowy wlicza się każdy miesiąc kalendarzowy, w którym dana osoba opłacała składki od najniższej podstawy wymiaru (ustalonej od przychodu) lub prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 1 dzień kalendarzowy.

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca przykładowo prowadzi działalność przez 5 lat i przez cały czas osiąga niskie przychody, to tylko przez okres 3 lat będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od najniższej podstawy oskładkowania (czyli ustalonej od przychodu), a przez pozostałe 2 lata – na zasadach ogólnych, tj. od zadeklarowanej podstawy nie niższej niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Źródło:https://inforfk.pl/aktualnosci/4022550,Jak-dlugo-przedsiebiorcy-beda-placic-nizsze-skladki-ZUS.html