Fundusze europejskie na założenie firmy – dotacje i pożyczki

Fundusze europejskie na założenie firmy. Osoby, które planują założenie własnej działalności gospodarczej mogą skorzystać z dofinansowania na ten cel z funduszy europejskich. Zasadniczo są dwie możliwości. Osoby, które mają mniej niż 30 lat mogą skorzystać z dotacji w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Natomiast osoby, które ukończyły 30 lat mogą skorzystać z dotacji i pożyczek w Regionalnych Programach Operacyjnych w każdym województwie. Ponadto osoby niepracujące, które nie prowadziły wcześniej własnej firmy mogą skorzystać z pożyczek w programie Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie”.

Wsparcie finansowe na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oferuje dla takich osób bezzwrotne dotacje na założenie firmy.

Szukaj informacji w:

– Działaniu 1.1 jeśli jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,

– Działaniu 1.2 jeśli nie jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Zapamiętaj te nazwy i numery, bo przydadzą Ci się np. podczas szukania formularza wniosku i innych dokumentów, które trzeba wypełnić, żeby otrzymać dotację.

Najpierw jednak sprawdź czy spełniasz warunki, żeby dostać dotację.

Kto (mając mniej niż 30 lat) może starać się o dotację z PO WER?

1. Osoby spełniające jednocześnie trzy warunki:

– nie pracują (posiadają status bezrobotnego lub biernego zawodowo),

– nie kształcą się (tj. nie kształcą się formalnie w trybie stacjonarnym),

– nie szkolą się ( tj. nie biorą udziału w zajęciach pozaszkolnych, które mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). LUB

2. Osoby reprezentujące grupy:

– imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

– osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski,
– reemigranci – obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci,

– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny – osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS) zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS),

– tzw. ubodzy pracujący – osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,

– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych – osoby zatrudnione na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy,

– pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Instytucje, które przekazuję dotacje to np. urzędy pracy, organizacje pozarządowe, agencje zatrudnienia lub instytucje szkoleniowe. To bezpośrednio do tych instytucji trzeba udać się w celu otrzymania dotacji.

Na co można przeznaczyć dotację z PO WER?

1) na utworzenie przedsiębiorstwa (w maksymalnej wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, więc obecnie wynosi ok. 27 tys. zł,

2) na doradztwo i szkolenia niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

3) wsparcie pomostowe (czyli środki na stałe, bieżące wydatki w pierwszym okresie działania firmy).

Uwaga!
Przyznanie wsparcia będzie poprzedzone analizą Twojej sytuacji i Twoich indywidualnych potrzeb na rynku pracy.

Harmonogramy naboru wniosków w PO WER

Harmonogram naboru wniosków w Programie Wiedza Edukacja Rozwój – wersja obowiązująca od 5 sierpnia 2021 r.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Twoim województwie.

Wsparcie finansowe na założenie firmy dla osób powyżej 30 roku życia

Osoby po 30-tce mogą uzyskać dotacje (bezzwrotne) oraz pożyczki (zwrotne) z Regionalnych Programów Operacyjne (w każdym województwie działa jeden taki Program).

Uwaga!
Szczegółowe zasady otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej będą się różnić w zależności od województwa.

Aktualne harmonogramy naboru wniosków w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych.

Na dotacje mogą liczyć osoby niepracujące, które dodatkowo są osobami, które mają największe trudności na rynku pracy. Są to w szczególności osoby:

1) po 50 roku życia,

2) niepełnosprawne,

3) bez kwalifikacji zawodowych,

4) długotrwale bezrobotne,

5) kobiety.

Inne grupy osób, które mogą starć się o dotację:

– imigranci oraz reemigranci;
– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
– osoby ubogie pracujące;
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia;
– bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do powyższych kategorii.

Udział tej grupy nie może przekroczyć 20% bezrobotnych objętych wsparciem.

Ważne!
Jeśli należysz do pozostałych osób (np. pracujesz), będziesz mógł uzyskać tylko preferencyjne pożyczki na założenie firmy.

Kwoty, terminy i konkretne kryteria uzyskania dofinansowania różnią się w zależności od województwa. O fundusze na założenie firmy możesz się starać tylko w tym województwie, w którym mieszkasz i chcesz założyć i prowadzić swoją firmę.

Aby poznać precyzyjne zasady, skontaktuj się z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Twoim województwie.

Inne możliwości uzyskania dofinansowania na założenie firmy

Jeśli jesteś osobą niepracującą i nie miałeś wcześniej własnej firmy, to możesz zwrócić uwagę na jeszcze jedno źródło dofinansowania na założenie firmy. Są to pożyczki w programie Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie. W programie przewidziane są dwa instrumenty: pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pożyczka na utworzenie miejsca pracy.

Pożyczka z BGK na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być przyznana:

1) niepracującym studentom ostatniego roku studiów wyższych,

2) absolwentom szkoły wyższej do 4 lat od ukończenia studiów,

3) zarejestrowanym osobom bezrobotnym.

Warunki udzielenia pożyczki z BGK na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to:

1) kwota pożyczki: maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie – ponad 90 tys. zł),

2) oprocentowanie: obecnie 0,44% w skali roku (wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP),

3) okres spłaty: do 7 lat,

4) karencja w spłacie kapitału: do 1 roku,

5) zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy może być przyznana:

1) firmom, które skorzystały z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

2) osobom prowadzącym działalność gospodarczą,

3) niepublicznym przedszkolom i szkołom, żłobkom i klubom dziecięcym,

4) gospodarstwom rolnym i podmiotom prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej (które w ciągu ostatnich 6 miesięcy zatrudniały już co najmniej 1 pracownika).

Warunki udzielenia pożyczki na utworzenie miejsca pracy, to:

1) kwota pożyczki: maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie – ok 27 tys. zł),

2) oprocentowanie: 0,44% w skali roku (wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP),

3) okres spłaty: do 3 lat,

4) zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej.

Więcej informacji oraz dane kontaktowe do pośredników finansowych, u których będziesz mógł złożyć wniosek o pożyczkę, znajdziesz na stronie internetowej Programu.

 

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/finanse-i-inwestycje/5304187,Fundusze-europejskie-na-zalozenie-firmy-dotacje-i-pozyczki.html