Europejska Nagroda Promocji Przedsiębiorczości może w tym roku trafić do Małopolski

Europejska Nagroda Promocji Przedsiębiorczości może w tym roku trafić do Małopolski

Inicjatywa FabLab Małopolska zgłoszona przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego została nominowana do Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2019 r. podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Helsinkach (SME Assembly 2019). Nagroda zostanie przyznana po raz 13.

Inicjatywy zgłoszone do Konkursu w etapie krajowym oceniła Komisja Kwalifikacyjna Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – informacja o nominowanych polskich projektach została przekazana przez Ministerstwo do Sekretariatu Komisji Europejskiej.

FabLab Małopolska prowadzony przez Fundację Inteligentna Małopolska, której fundatorem jest MARR to kreatywna przestrzeń dla mieszkańców – hobbystów, majsterkowiczów, modelarzy, architektów, artystów i inżynierów, ludzi z pasją i pomysłami, wszystkich którzy wykorzystując dostępne w pracowniach FabLab materiały, narzędzia i maszyny mogą realizować własne pomysły i projekty oraz tworzyć prototypy nowych urządzeń i wynalazków.

Takie stacjonarne, otwarte pracownie – laboratoria nowoczesnej edukacji będą powstawać w Małopolsce. Krakowska pracownia FabLab Małopolska już działa – przy ul. Królewskiej 65A. Tam, gdzie nie powstaną pracownie stacjonarne, dojedzie planowane Laboratorium Mobilne MobiLab – specjalnie przystosowany i odpowiednio wyposażony samochód FabLabu.

Na bazie otwartych pracowni i inicjatyw FabLab Małopolska w planach ma powstać FabLab Klaster Małopolska łączący potencjał FabLab Małopolska oraz organizacji i instytucji aktywnie działających w obszarze rozwijania postaw kreatywnych i innowacyjnych.

Jedną z kluczowych specjalizacji naszego regionu jest przemysł kreatywny i czasu wolnego, a Samorząd Województwa Małopolskiego mocno stawia na innowacje i rozwój kompetencji. Niewątpliwie pomogą temu laboratoria nowoczesnej edukacji – otwarte pracownie FabLab w miastach i miasteczkach Małopolski, w których mieszkańcy będą mogli realizować swoje pasje. FabLab Małopolska z siecią otwartych pracowni, mobilnym laboratorium MobiLab i klastrem to pierwsza tego typu inicjatywa na świecie. FabLaby są znane od dawna, ale jeszcze żaden region nie stworzył sieci, której oddziaływanie miałoby tak szeroki zasięg. Małopolska ma ambicje być liderem i pionierem w wielu obszarach i dziedzinach – a szczególnie w takich właśnie przedsięwzięciach

– mówi marszałek województwa Witold Kozłowski.

FabLab Małopolska już dzisiaj wiele osiągnął – to nowoczesna pracownia w Krakowie, w której powstają produkty i innowacyjne rozwiązania, organizowane są akcje społeczne, szkolenia, warsztaty (blisko 800 odbiorców w okresie 8 miesięcy); 8 partnerów branżowych i 5 partnerów akademickich; blisko 100 szkoleń, warsztatów i inicjatyw społecznych. FabLab Małopolska z siecią otwartych pracowni, mobilnym laboratorium i klastrem to pierwsza tego typu inicjatywa na świecie. FabLaby znane są od dawna, ale jeszcze żaden region nie stworzył sieci, której oddziaływanie miałoby tak szeroki zasięg.

Europejska Nagroda Promocji Przedsiębiorczości przyznawana jest przez Komisję Europejską najlepszym promotorom przedsiębiorczości w Europie – inicjatywom finansowanym ze środków unijnych lub własnych/krajowych – w następujących kategoriach:

• promowanie ducha przedsiębiorczości – za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet,

• inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze – za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich,

• rozwój środowiska biznesowego – za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, która przynosi korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom,

• wspieranie umiędzynarodowiania działalności – za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy, w szczególności MŚP, do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe,

• wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami – za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp MŚP do rynków wtórnych oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami, na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy,

• przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne – za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej MŚP; również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.

W każdej z kategorii zostanie przyznane po jednej nagrodzie i po dwa wyróżnieniaNagrodę główną otrzyma inicjatywa uznana za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie. Selekcja do Nagrody obejmuje etap krajowy i europejski – zgłoszenia do Nagrody są rozpatrywane przez Komisję Europejską tylko po przejściu wstępnych eliminacji w kraju.

Inicjatywy mogą zgłaszać władze lokalne, regionalne i krajowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje przedsiębiorców; instytucje realizujące programy edukacyjne; partnerstwa publiczno – prywatne.

Kapituła Konkursu ocenia oryginalność i wykonalność; wpływ na lokalną gospodarkę, poprawę stosunków pomiędzy lokalnymi partnerami oraz możliwość zastosowania podobnych rozwiązań w innych regionach lub krajach.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/europejska-nagroda-promocji-przedsiebiorczosci-moze-w-tym-roku-trafic-do-malopolski