Dotacje i programy dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W marcu przedsiębiorcy mają w czym wybierać

Mimo obostrzeń i niepewnej przyszłości firmy w marcu mogą skorzystać z wielu programów i dotacji. Oferta zawiera propozycje zarówno do już istniejących biznesów, jak i osób, które dopiero myślą o rozkręceniu własnej działalności gospodarczej. Oto pierwsza część zestawienia programów i dotacji dostępnych w marcu.

Nie tylko instrumenty tarczy antykryzysowej dostępne są dla firm w czasie pandemii. Na liście inicjatyw skierowanych do przedsiębiorców znajdują się programy wspierające przedsięwzięcia innowacyjne, start-upy, podmioty, które odniosły porażkę czy projekty skupione na poprawie życia osobom niepełnosprawnym.

Cel programu: organizatorzy szukają najlepszych projektów wzorniczych, które po wdrożeniu zaspokoją potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski z wyłączeniem makroregionu Polska Wschodnia mogą otrzymać ponad 1,1 mln zł na finansowanie całego procesu projektowego – od analizy potrzeb firmy i opracowanie strategii po prototypowanie i testowanie produktu.

Ponadto, firmy mogą dofinansować również jeden lub dwa dodatkowe komponenty fakultatywne:

 • Doradztwo związane z komercjalizacją innowacji produktowej powstałej dzięki nowemu projektowi wzorniczemu.
 • Inwestycje konieczne do wdrożenia do obrotu produktu opracowanego na podstawie projektu wzorniczego, stanowiące drugi z komponentów fakultatywnych przedsięwzięcia. Można będzie je przeznaczyć na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych dla danej grupy osób barier dostępności w codziennym i bardziej samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Chodzi o seniorów czy osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi, ale także o te czasowo mniej sprawne, na przykład ruchowo. Mogą to być również projekty wspierające kobiety w ciąży lub osoby z małymi dziećmi, a także ludzi o nietypowym wzroście czy poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem.

Wnioski mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na teranie Polski poza województwami makroregionu Polska Wschodnia, czyli: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Przedsiębiorcy z tych regionów mają, bowiem, do dyspozycji wsparcie, dofinansowywane z innego, dedykowanego im programu operacyjnego.

Wysokość dofinansowania zależy od zakresu projektu, wielkości firmy i lokalizacji wdrożenia projektu. Oznacza to, że przedsiębiorcy chcący skorzystać wyłącznie z komponentów usługowych, będą mogli dofinansować swoje projekty nawet do 85% ich wartości. Natomiast, firmy, które będą chciały skorzystać również z komponentu inwestycyjnego, mogą liczyć na dofinansowanie od 10 do 70% wartości tej części projektu.

 • Ogłoszenie: 26 października 2020
 • Start naboru: 25 listopada 2021
 • Koniec naboru: 28 lipca 2021
 • Alokacja: 70 mln zł
 • Dofinansowanie: 1,125 mln zł (max. 80% wartości projektu). Wartość projektu musi się zmieścić między 60 tys. zł a 1,5 mln zł.

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa wynikające z wdrażania rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji , chemicznej , przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), motoryzacyjnego (PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych),  odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców), żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt), chemicznego (PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Wkład własny: minimum 20%

Miejsce realizacji projektu: Polska

Dla kogo: MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw

 

Harmonogram:

Start składania wniosków – 22 września 2020

Koniec przyjmowania wniosków – 12 marca 2021

Cel finansowania: Wsparcie przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

  Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
  • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
  • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

  Harmonogram:

  Start składania wniosków: 1 czerwca 2020

  Koniec przyjmowania wniosków: 30 listopada 2022

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

 • Wkład własny: minimum 20%
 • Miejsce realizacji projektu: Polska
 • Zasięg terytorialny projektu: Polska w podziale na 5 Makroregionów

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

W ramach Akademii Menadżera MŚP 2 wsparcie mogą otrzymać również przedsiębiorstwa, które:

 1. brały w ramach Akademii Menadżera MŚP jednak otrzymały wsparcie tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, lub
 2. wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

 1. zdiagnozować:
 • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
 1. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:
 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Harmonogram:

Start składania wniosków: 1 marca 2019

Koniec przyjmowania wniosków: 31 maja 2022

Cel finansowania: Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych w zakresie zarządzania klastrami, mający przyczynić się do rozszerzenia ich oferty w zakresie nowych usług.

 • Maksymalne dofinansowanie: 9 750 000 zł
 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 500 000 – 15 000 000 zł
 • Wkład własny: minimum 15%
 • Miejsce realizacji projektu: Polska
 • Zasięg terytorialny projektu: Polska
 • Dla kogo: Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • koszty zarządzania klastrem, w tym wynagrodzenia i szkolenia personelu koordynatorów klastra związanego bezpośrednio z realizowanymi zadaniami w projekcie;
 • koszty przeznaczone na utworzenie lub modernizację infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi w tym min. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, zakup materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
 • koszty uzyskania certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem lub certyfikatu branżowego;
 • koszty usług doradczych.

Harmonogram:

Start składania wniosków: 30 października 2020

Koniec przyjmowania wniosków: 11 marca 2021

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/dotacje-programy-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-marcu-przedsiebiorcy-maja-czym-wybierac-103357