Dotacje i programy dla osób prowadzących działalność gospodarczą . W lutym jest w czym wybierać

W lutym polscy przedsiębiorcy oprócz wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0 oraz Tarczy Finansowej 2.0 mogą skorzystać z programów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabory trwają, a środki można pozyskać na cele począwszy od udziału w targach umożliwiających ekspansję, przez dotacje na szkolenia i rozwój kompetencji pracowników aż po finansowanie badań czy rozwój start-upów. 

Przedstawiamy pierwszą część zestawienia aktualnie trwających programów, z których osoby prowadzące własny biznes mogą skorzystać w lutym. Na lekturę drugiej części zestawienia zapraszamy jutro. Oto programy i inicjatywy dostępne w PARP w obecnym miesiącu.

Go to Brand – EXPO 2020

Cel programu: „Go to Brand” jest jednym z najważniejszych elementów programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w Expo 2020 w Dubaju. Daje szanse mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom na promocję ich marek w kontekście udziału naszego kraju w tegorocznej Wystawie Światowej. MŚP zyskują też możliwość uczestnictwa w Forum Gospodarczym Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie, które będzie częścią obchodów Dnia Polski podczas Expo.

Wartość projektu: Projekty zgłaszane do konkursu muszą zamknąć się w kwocie 1 mln zł.

Kwota wsparcia: Maksymalne dofinansowanie, o jakie mogą się starać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa to 455 650 zł, przy czym wymagany minimalny wkład własny wynosi 15 proc. wartości projektu.

Na co można przeznaczyć wsparcie: Wsparcie firmy mogą przeznaczyć na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w EXPO 2020. Co więcej, pozyskanymi środkami z Unii Europejskiej można sfinansować koszty usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Budżet konkursu:  50 mln zł (15 mln zł jest przeznaczone dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, a 35 mln zł dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach).

Ogłoszenie konkursu: 27 stycznia 2021

Start składania wniosków: 26 lutego 2021

Koniec przyjmowania wniosków: 29 marca 2021

GovTech Inno_Lab

Cel finansowania

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z innowatorami (środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami MŚP, w szczególności startupami).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Podmiot prowadzący działalność na terytorium RP, działający na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub innowacyjności, który dysponuje doświadczeniem:

 • we współpracy z instytucjami publicznymi (w szczególności JST) oraz,
 • we współpracy z innowatorami (w szczególności ze startupami).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

koszty związane z realizacją projektu przez beneficjenta, w tym na:

 1. koszty bezpośrednie wynagrodzenia członków zespołu projektu,
 2. koszty delegacji członków zespołu projektu,
 3. informacja i promocja,
 4. koszty przeznaczone na podniesienie kompetencji JST.

Maksymalne dofinansowanie: 2 500 000 zł

Wkład własny: 0%

Miejsce realizacji projektu: Polska

Zasięg terytorialny projektu: Polska

Dla kogo: Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub na rzecz innowacyjności

 

Harmonogram:

Ogłoszenie konkursu – 26 listopada 2020

Start składania wniosków – 22 grudnia 2020

Koniec przyjmowania wniosków – 26 lutego 2021

(nabór przedłużony na prośbę wnioskodawców)

Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla operatorów – III runda

Cel finansowania

Celem konkursu „Kompetencje dla sektorów” jest wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe
 • przedsiębiorcy

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

 • rekrutację przedsiębiorców do projektu
 • doradztwo lub szkolenie wspierające rozwój przedsiębiorcy
 • zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy  (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Wkład własny: minimum 10%

Miejsce realizacji projektu: Polska

Dla kogo: Przedsiębiorcy i IOB

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Sektor Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie: Możesz otrzymać maksymalnie:
budowlany 6 773 732,00 zł 6 096 358,80 zł
motoryzacyjny 2 676 703,84 zł 2 409 033,46 zł
nowoczesnych usług biznesowych 10 046 116,00 zł 9 041 504,40 zł
gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji 2 153 679,20 zł 1 938 311,28 zł
chemiczny 3 121 252,75 zł 2 809 127,47 zł
przemysłu lotniczo-kosmicznego 1 752 838,00 zł 1 577 554,20 zł
usług rozwojowych 1 931 178,21 zł 1 738 060,39 zł

Harmonogram:

Ogłoszenie konkursu – 1 lutego 2021

Start składania wniosków – 5 marca 2021

Koniec przyjmowania wniosków – 19 marca 2021

Badania na rynek – konkurs ogólny

Cel finansowania

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Mikro, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

wydatki inwestycyjne:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
 • zakup nieruchomości
 • roboty budowlane
 • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

Wkład własny: minimum 20%

Miejsce realizacji projektu: Polska:

Zasięg terytorialny projektu: Polska

Dla kogo: MŚP

Harmonogram:

Ogłoszenie konkursu – 9 grudnia 2020

Start składania wniosków – 13 stycznia 2021

Koniec przyjmowania wniosków – 17 lutego 2021

Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Cel finansowania

Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
 • zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
 • w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;
 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym
 • prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową

 Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

 1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
 2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

– nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know – how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP

Maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): Nie przewidziano maksymalnego limitu projektu

Wkład własny: minimum 30%

Zasięg terytorialny projektu: Polska Wschodnia

Dla kogo: MŚP

Harmonogram:

Ogłoszenie konkursu – 24 kwietnia 2019

Start składania wniosków – 30 maja 2019

Koniec przyjmowania wniosków – 31 sierpnia 2021

Runda XII

Start:1.01.2021

Zakończenie:28.02.2021

 

Źródło:https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/dotacje-programy-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-lutym-czym-wybierac-103011