Dotacje dla prowadzących działalność gospodarczą. W czerwcu firmy mają w czym wybierać

Dotacje dla firm produkcyjnych, wsparcie dla właścicieli przedsiębiorstw planujących przeszkolenie kadry kierowniczej czy pomoc dla osób, które po nieudanej przygodzie chcą ponownie rozpocząć działalność gospodarczą. To tylko wybrane programy i inicjatywy, które czekają na obecnych i przyszłych przedsiębiorców w czerwcu.

Zbliża się koniec miesiąca i to jest dobry moment na prześwietlenie programów i inicjatyw skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji w czerwcu. W nadchodzącym miesiącu właściciele firm już istniejących jak również osoby, które założenie własnej działalności gospodarczej mają przed sobą mogą skorzystać z szerokiej oferty.

Dotacje dla firm produkcyjnych

Nawet 800 tys. zł dofinansowania mogą pozyskać przedsiębiorcy działający w branży produkcyjnej. Wszystko w ramach pilotażowego programu Przemysł 4.0. Nabór wniosków rusza 15 czerwca i potrwa do końca miesiąca.

Cel programu: Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0
Na co można przeznaczyć dofinansowanie: firma może za pozyskane środki zakupić usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej jak również usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej. Oprócz tego dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji. Pozyskane środki mogą także posłużyć do zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Dla kogo dofinansowanie: O wsparcie nie mogą ubiegać się mikrofirmy. Dofinansowanie skierowane jest do małych i średnich firm, które: Kto może otrzymać dofinansowanie?
– prowadzą działalność produkcyjną
– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
– mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).

Maksymalna kwota wsparcia: 800 tys. zł przy minimum 15 proc. wkładu własnego

Harmonogram:

Start przyjmowania wniosków: 15 czerwca
Zakończenie przyjmowania wniosków: 30 czerwca

Wsparcie w ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej

Osoby, które poniosły biznesową porażkę, ale chcą ponownie spróbować swoich sił w biznesie mają ostatnią szansę na wzięcie udziału w programie „Akademia pozytywnej zmiany”.
Projekt „Akademia pozytywnej zmiany„ jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Ostatni nabór do projektu rusza 1 czerwca.
Cel: wsparcie szkoleniowo doradcze dla właścicieli firm, którzy chcą ponownie rozpocząć działalność gospodarczą. Inicjatywa zakłada wsparcie szkoleniowo-doradcze odpowiadające ich potrzebom, ułatwiające powrót na rynek przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorców.
Program projektu
Etap I – Szkolenia kompetencyjne z zakresu analizy luk kompetencyjnych
Etap II – Indywidualna analiza dotycząca potrzeb rozwojowych
Etap III – Indywidualne wsparcie poszkoleniowe dotyczące strategii przedsiębiorstwa
Etap IV – Szkolenia wspierające prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu zarządzania, finansów, prawa, marketingu, umiejętności interpersonalnych
Etap V – Indywidualne wsparcie poszkoleniowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Etap VI – Doradztwo psychologiczne i coaching

Harmonogram:
Start przyjmowania wniosków: 1 czerwca
Zakończenie przyjmowania wniosków: 30 czerwca

Dotacje na szkolenie menadżerów w firmie

Nawet 80 proc. kosztów szkoleń kadry kierowniczej mogą pozyskać właściciele firm w ramach programu Akademia Menadżera MŚP.

Cel programu: Zwiększenie zdolności adaptacyjnych 200 MŚP z terenu całej Polski ponownie podejmujących działalność́ gospodarczą poprzez objęcie ich kompleksowyCelem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Dla kogo wsparcie: program skierowany jest do mikro, małych i średnich firm, które:

– zamierzają przeprowadzić szkolenia osób na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
– wypełniają warunku warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

– wniosą wkład w wysokości minimum 20 proc. kwoty wsparcia

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

Harmonogram:

Przyjmowanie wniosków: trwa

Zakończenie przyjmowania wniosków: 30 czerwca

Dofinansowanie na projekty wzornicze

Nawet 3 mln zł w II etapie programu Wzór na konkurencję mogą pozyskać przedsiębiorcy, którzy wdrażają w firmie projekty wzornicze.

Cel: wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: maksymalnie do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z kosztami ustanowienia zabezpieczenia dla zaliczki oraz do 50% na usługi doradcze, co oznacza, że wkład to co najmniej 30% kosztów inwestycji i 50% do kosztów usług doradczych projektu.

Firma może przeznaczyć dotację na:

Pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

  • usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
  • koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

– nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know – how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

  • Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/dotacje-dla-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-czerwcu-firmy-maja-w-czym-wybierac-104320