Bony na innowacje czekają na pomysłowych przedsiębiorców

Bony na innowacje czekają na pomysłowych przedsiębiorców

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały czas na złożenie swoich innowacyjnych projektów aż do 30 września 2019 roku!

Mając na uwadze zainteresowanie tą prostą i wygodną dla wnioskodawców formą wsparcia na badania i rozwój, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wydłużeniu aż o 3 miesiące konkursu Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do dyspozycji przedsiębiorców, na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych, które posłużą do przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług przeznaczono ponad 16,4 mln zł.

Innowacje to nic trudnego

Co to jest innowacja? To nic trudnego ani skomplikowanego! To po prostu każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę.

Innowacyjność nie jest zarezerwowana jedynie dla dużych firm, z dużych ośrodków miejskich, działających w branży High-Tech. Innowatorem może być każdy przedsiębiorca niezależnie od wielkości jego firmy, branży, którą się zajmuje oraz regionu z którego pochodzi. Bony na innowacje mają sprawić, że innowacje zawita większej liczby małopolskich przedsiębiorców, niezależnie od tego skąd pochodzą i w jakiej branży działają.

Warto startować

Beneficjenci mogą ubiegać się o mały bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 zł lub o duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 000 zł.

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie Województwa Małopolskiego mają możliwość uzyskać dofinansowanie projektu w wysokości aż 85% wydatków kwalifikowalnych, bez względu na to czy wnioskodawca uzyskał już wsparcie w ramach bonów na innowacje w poprzednich naborach.

Usługi w bonach

W ramach małego i dużego bonu na innowacje można zakupić usługi badawczo-rozwojowew zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, a także w zakresie wzornictwa.

W ramach małego bonu na innowację – zawsze, a w ramach dużego bonu na innowację – pod pewnymi warunkami, można zakupić także usługi proinnowacyjne. Przedsiębiorca, jeżeli chce zakupić takie usługi w ramach dużego bonu na innowację, musi pamiętać, że mogą być one zrealizowane wyłącznie, jako część szerszego projektu, obejmującego także badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, bądź usługi w zakresie wzornictwa.

Przedsiębiorca wybiera wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych. Do podmiotów takich należą: jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centra transferu technologii, spółki celowe oraz instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, kancelarie patentowe.

Usługi wspierane w ramach Bonów na innowacje mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

Do tej pory w bonach

Szansę na realizację swoich innowacyjnych pomysłów uzyskało dotychczas 275 małopolskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzięki projektom o wartości niemal 28 mln złotych w małopolskich firmach wprowadzono aż 364 innowacje produktowe.

Informacje o naborze

Nabór wniosków ogłaszany jest za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje o konkursie.

Po informacje w sprawie konkursów można również dzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub pozyskać je osobiście w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Źródło:https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/bony-na-innowacje-czekaja-na-pomyslowych-przedsiebiorcow