33 tys. zł dotacji, żeby przejść na samozatrudnienie. W powiatowych urzędach pracy trwają nabory wniosków

Urzędy pracy w całej Polsce wciąż prowadzą nabory wniosków od bezrobotnych zainteresowanych pozyskaniem finansowania na start w biznesie. Zarejestrowany w urzędzie pracy może otrzymać na przejście na samozatrudnienie ponad 30 tys. zł.

Dotacje z urzędu pracy to popularna forma finansowania startu swojej przygody w biznesie. W całym ubiegłym roku dzięki środkom z PUP-ów swoją pierwszą firmę założyło 29,5 tys. bezrobotnych. Na ich konta trafiło w sumie ponad 600 mln zł. Placówki w całej Polsce wciąż prowadzą nabory wniosków dla osób zainteresowanych wsparcie.

Maksymalna wysokość dotacji na założenie działalności nie może przekraczać 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy z Wnioskodawcą. Przez przeciętne wynagrodzenie rozumie się przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. To oznacza, że obecnie na rozpoczęcie własnego biznesu osoba bezrobotna może pozyskać maksymalnie 33 tys. zł.

Dla kogo dotacja na założenie firmy

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony w przypadku spełniania przez Wnioskodawcę łącznie następujących warunków:

– wnioskodawca nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
– wnioskodawca nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku a w przypadku jego posiadania zakończenie działalności gospodarczej nastąpiło najpóźniej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (nie dotyczy poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej);
– wnioskodawca zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz do niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
– wnioskodawca nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
– wnioskodawca nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
– wnioskodawca nie złożył wniosku do innego starosty/prezydenta miasta o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
– w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku bezrobotny nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy z urzędu pracy

Aby ubiegać się o dotację bezrobotny musi wypełnić formularz, który jest biznesplanem całego przedsięwzięcia. Dokument należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy urząd pracy prowadzi nabory według swojego terminarzu. Informacji o harmonogramie naborów osoby zainteresowane muszą szukać na stronach powiatowych urzędów pracy danej miejscowości.

Na jakie wydatki dotacja z PUP

Osoba bezrobotna, która otrzyma dotację musi ją wydatkować zgodnie z biznesplanem i harmonogramem opisanym we wniosku o dofinansowanie. Do takich wydatków można np. zaliczyć zakup niezbędnej maszyny, laptopa, drukarki, sprzętu informatycznego czy usługi stworzenia strony internetowej. Ważną informacją jest to, że dotacja ma charakter bezzwrotny pod warunkiem prowadzenia działalności przez co najmniej 12 miesięcy.

Wydatki w ramach wnioskowanej kwoty nie mogą być przeznaczone m.in na:

– zakup telefonu komórkowego, w tym smartfona i nawigacji GPS,
– zakup kasy fiskalnej,
– zakup wyrobów alkoholowych i tytoniowych, w tym e-papierosów,
– zakup telewizora, radia,
– zakup automatów do gier zręcznościowych, hazardowych,
– zakup akcji i obligacji, udziałów w spółkach,
– zakup żywych zwierząt,
– remont, modernizację lub adaptację obiektu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej,
– zakup mebli, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona będzie w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy,
– zakup gruntów, nieruchomości,
– spłatę zadłużeń i zobowiązań,
– koszty transportu, dostawy lub przesyłki dokonanych zakupów,
– szkolenia, seminaria, kursy

Zabezpieczenie zwrotu dotacji

W przypadku niewywiązywania się z umowy przez bezrobotnego, który pozyskał dotację z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków. W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania środków urząd wnioskodawca musi przedłożyć w celu zabezpieczenia ewentualnego zwrotu otrzymanych środków jeden z dokumentów:

– poręczenie cywilne 2 osób,
– weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
– blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
– gwarancję bankową,
– akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika,

 

Źródło fotografii: http://pixabay.com

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/33-tys-zl-dotacji-zeby-przejsc-samozatrudnienie-powiatowych-urzedach-pracy-trwaja-nabory-wnioskow-106132