16 tys. zł dofinansowania dla przedsiębiorcy na szkolenie pracownika na etacie

Nawet na 100 proc. dofinasowania szkoleń dla pracowników mogą liczyć przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W całej Polsce powiatowe urzędy pracy realizują nabory wniosków.

Maksymalny zastrzyk gotówki na jednego pracownika może wynieść 16 tys. zł. Te środki mogą pozyskać wyłącznie pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pieniądze przeznaczone są m.in. na podnoszenie kompetencji załogi z zakresu nowych technologii, narzędzi cyfrowych czy praktycznej nauki zawodu.

16 tys. zł na szkolenie pracownika

Inicjatywa Krajowego Funduszu Szkoleniowego realizowana jest ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jak czytamy na stronie KFS celem programu jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Pozyskane przez przedsiębiorcę środki mają się przyczynić do zwiększenia potencjału pracowników co następnie pozytywnie wpłynie na konkurencyjność firmy oraz samych pracowników na rynku pracy.

W ramach inicjatywy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać bezzwrotne wsparcie na kształcenie załogi. W przypadku mikroprzedsiębiorców program zapewnia dofinansowanie w kwocie pokrywającej 100 proc. kosztów szkolenia pracownika. Pozostałe przedsiębiorstwa mogą pozyskać do 80 proc. całości kosztów związanych z kształceniem zatrudnionego. O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie firmy zatrudniające na podstawie umowy o pracę. Maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczego pracownika zatrudnionego na etacie wynosi 16 tys. zł

Wsparcie w 2021 – na co można wydać?

Właściciele firm zatrudniający pracowników i chcący podnieść umiejętności swojej kadry mogą w tym roku wnioskować o przyznanie dofinansowania na:

– kształcenie ustawiczne osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
– szkolenie pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
– szkolenie osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
– kształcenie w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
– szkolenie osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości
– dokształcanie w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
– szkolenie osób po 45 roku życia;
– szkolenie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Gdzie wnioskować o dotację z KFS na pracownika

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i chcący pozyskać dofinansowanie na szkolenie załogi muszą kontaktować się z lokalnymi urzędami pracy. To właśnie powiatowe placówki dysponują środkami i odpowiedzialne są za realizację programu. Nie ma jednego krajowego harmonogramu naborów. Każdy PUP ma inny terminach dlatego informacji o tym, kiedy można złożyć wniosek o dotację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego należy szukać na stronach powiatowych urzędów pracy właściwych dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej prezentujemy kilka informacji o trwających naborach.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/16-tys-zl-dofinansowania-dla-przedsiebiorcy-szkolenie-pracownika-etacie-106095