16 milionów złotych na Bon dla samozatrudnionych – w ramach pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

16 milionów złotych na Bon dla samozatrudnionych – w ramach pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął 14 lipca decyzję w sprawie uruchomienia oraz zasad przyznawania Bonów dla samozatrudnionych. Jest to nowa forma pomocy. Poszerzenie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to kolejny krok w odpowiedzi na oczekiwania i apele małopolskich przedsiębiorców.

W ostatnich tygodniach został opracowany i przedstawiony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej model finansowania kapitału obrotowego dla firm, zgodnie z którym w każdym regionie powinno zostać ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych uruchomione wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców. Działanie to jest odpowiedzią na skutki pandemii COVID-19, która negatywnie wpłynęła na sytuację przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP. Rządowy komunikat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem podmiotów z Małopolski.

Przypomnijmy, wcześniej już Zarząd Województwa Małopolskiego, w ramach przesunięć środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zabezpieczył i uruchomił wsparcie dotyczące zapewnienia kapitału obrotowego MŚP o wartości 258 mln zł. Warunki wsparcia w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej są komplementarne w stosunku do rozwiązań wypracowanych na poziomie krajowym.

Samorząd województwa małopolskiego uruchomił w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej aż sześć pakietów pomocowych realizowanych w obrębie trzech etapów. Pierwszy etap stanowi pakiet medyczny, przedsiębiorczości i płynności finansowej, drugi buduje pakiet społeczny i edukacyjny, natomiast trzeci to pakiet rozwoju. Angażujemy niebagatelne środki. W sumie to około 1 miliard złotych na ratowanie zdrowia, życia, miejsc pracy i całej gospodarki

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

 Nowość: Bon dla samozatrudnionych

Wychodząc naprzeciw olbrzymim (potencjalna grupa zainteresowanych wsparciem w Małopolsce to aż ok. 144 tys. osób – dane GUS na koniec 2018 r.), sygnalizowanym przez przedsiębiorców potrzebom ratowania miejsc pracy, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął dziś decyzję o modyfikacji dotychczasowego projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”. Zostaje on właśnie poszerzony o wsparcie w postaci bonu dla samozatrudnionych.

Możliwości finansowe w ramach RPO WM 2014-2020 pozwalają w tym momencie przeznaczyć na ten cel: 16 mln zł. Ale to nie wszystko, bowiem istnieje możliwość zwiększenia tych środków. Warto dodać, że już w połowie sierpnia zostanie uruchomiony nowy bon dla samozatrudnionych, realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Pakiet przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jest realnym wparciem dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku epidemii koronawirusa. 258 mln zł to pomoc, która już do nich dociera. Kolejne 16 mln zł będą niejako uzupełnieniem naszych działań. Zakładamy jednak 130% próg alokacji, zatem środki te mogą być w granicach 20 mln zł. Bon dedykowany jest samozatrudnionym, którzy zanotowali 75% spadek obrotów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Kierowany jest do wszystkich branż. Liczymy, że środki do małopolskich przedsiębiorców będą mogły trafić już pod koniec sierpnia  

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Nieustannie analizujemy sytuację gospodarczą, społeczną i szukamy najlepszych możliwych rozwiązań. Dzisiaj w ramach pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej prezentujemy nową propozycję – bon dla samozatrudnionych. Bon ten jest kolejnym istotnym wsparciem dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Małopolsce. Jest niejako uzupełnieniem wcześniejszych naszych działań prowadzonych w ramach Pakietu Przedsiębiorczości naszej Tarczy, a przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby tej grupy

– dodaje marszałek Witold Kozłowski.

 Dotychczasowe wsparcie z pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Pakiet przedsiębiorczości realizowany w ramach Tarczy stanowi kwotę 320,5 mln zł. Większa część środków, czyli 258 mln zł z Funduszy Europejskich przeznaczono na tzw. bony rekompensacyjne, które są realnym wsparciem przedsiębiorców z Małopolski (dotyczy mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem samozatrudnionych). Otrzymują oni środki na utrzymanie zatrudnienia w firmach, które ucierpiały na skutek pandemii. Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji wynosi 9 tys. zł (tzw. bon rekompensacyjny) na każdy zadeklarowany do utrzymania przez 3 miesiące etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór został zakończony – odbywał się w pierwszej dekadzie maja br. Sukcesywnie trwa wypłata środków dla przedsiębiorców.

O wsparcie w ramach bonów wnioskowało niemal 4,5 tys. małopolskich firm. Dzięki środkom unijnym zostanie wspartych i utrzymanych prawie 28 tysięcy etatów.

Warto podkreślić, na konta mikro, małych i średnich przedsiębiorców przekazano już ponad 173 miliony zł.

Dodatkowe 62,5 mln zł (ponad 57,6 mln zł z Funduszy Europejskich, 4,9 mln zł z budżetu państwa) zostały przekazane na nowe instrumenty wsparcia rynku pracy. Jest to dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, jak również dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników.

Do końca czerwca powiatowe urzędy pracy objęły wsparciem 4,2 tys. przedsiębiorstw oraz 4,6 tys. samozatrudnionych. Dofinansowanych już zostało ponad 18,8 tys. miejsc pracy.

Założenia bonu dla samozatrudnionych

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon:

Jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (badane na podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które:

 • prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r.
  w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19;
 • nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.);
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
 1. Wielkość wsparcia:
 • 3 tys. / miesiąc na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co oznacza iż maksymalne wsparcie dla grantobiorcy wyniesie 9000 zł (założenie analogiczne do dotychczasowej stawki jednostkowej przyjętej dla 1 etatu);
 • Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz, złożyć tylko jeden wniosek o Bon.
 1. Przeznaczenie wsparcia (analogicznie do Bonu Rekompensacyjnego):
 • pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy;
 • poziom dofinansowania – 100%, brak wkładu własnego / wkładu BW lub BP;
 • w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł – wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa
  i akwakultury, dla których limit jest mniejszy).
 1. Rozliczenie bonu:
 • utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków;
 • złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu;
 • obowiązek poddania się kontroli.
 1. Odzyskiwanie:
 • w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie
  3 miesięcy – całkowity zwrot otrzymanych środków;
 • dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie na drodze cywilnej.
 1. Wnioskowanie o bon:
 • złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego generatora wniosków (tarcza.malopolska.pl);
 • umożliwienie pracy w generatorze przed właściwym terminem na składanie wniosku o grant.
 • maksymalny termin składania wniosków – 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji.
 1. Ocena wniosków:
 • według kolejności rejestracji w generatorze wniosków;
 • ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna;
 • możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku negatywnej oceny.

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/16-mln-zl-na-bon-dla-samozatrudnionych-w-ramach-pakietu-przedsiebiorczosci-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej